REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

 

SVĚTOVÉ TRENDY VE SPOTŘEBĚ ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA PŘÍKLADU JAPONSKA World trends in consumption of refractory materials using Japan as an example

Franek T. - Refrasil, s. r. o., Třinec, ČR

 

Dechtom viazané magnezito-dolomitové tehly so zlepšenými vlastnosťami

PITCH BONDED MAGNESITE-DOLOMITE BRICKS WITH IMPROVED CHARACTERISTICS

Bogavac B., Simović R., Vučković E. - Magnohrom, Kraljevo, Serbia & Monte Negro

 

Zmesi pre hutnícke agregáty

THE MIXTURES FOR METALLURGICAL AGGREGATES

Marenovic S. - IRC, Milanovic M. - Projecting and application, Vasic N. - FVM

Magnohrom, Kraljevo, Serbia & Monte Negro

 

Parametre odolnosti voči tepelným šokom u žiaruvzdorných materiálov

THERMAL SHOCK RESISTANCE PARAMETERS FOR REFRACTORIES

Wojsa J., Wrona A., Czechowska K. - Institute of Refractory Materials (IMO) Gliwice, POLAND

 

Monolitická vymurovka rotačnej pece použitá v spoločnosti Intocast Magnezit a. s. Hačava

Monolitic lining of the rotary kiln applied in the company Intocast Magnezit a. s. Hačava Feyh K.-P. - Intocast AG, Ratingen, GERMANY

 

Výskum hydratácie komplexného pojiva pozostávajúceho z HAC, tekutého skla

a hutníckej trosky

The investigation of hydration of complex binder consisting of HAC, liquid

glass and metallurgical slag

Goberis S., Antonovich V. - VGTU Institute of Thermal Insulation, Vilnius, LITHUANIA

 

Studie odolnosti proti korozi žárobetonů s “in situ” spinelem

Study on Corrosion Resistance of Castables with “in situ” Spinel

Molin J., Molin A., Josiek B. - Refrasil s.r.o., Třinec, ČR

 

NOVÉ SKLADBY VYZDÍVEK TEPELNÝCH AGREGÁTŮ

New compositions of thermal aggregates lining

Přibyl M. - Promat s.r.o., Praha, ČR

Kavan V. - Burwitz CZ s.r.o., Praha, ČR

Novák M. - Burwitz CZ s.r.o., Plzeň, ČR

 

ŠTÚDIUM VPLYVU PRÍDAVKU TiO2 a ZrO2 NA VEĽKOSŤ PÓROV PÁLENÝCH MCr STAVÍV

EFFECT OF TiO2 AND ZrO2 ADDITIONS ON THE PORES SIZE IN FIRED MAGNESIA-CHROME BRICKS

Raschman P. - HF TU Košice, SR

Ďurik Ľ. - Lovinit, a.s. Lovinobaňa, SR

Barna A., Sučik G. - HF TU Košice, SR

BÁZICKÉ ŽIAROBETÓNY BASIC CASTABLES

Orišenková O. - Slovmag, a.s. Lubeník, SR

 

VÝSKUM VÝMUROVKY PRE VÝROBU ZnO V ROTAČNEJ PECI

Research of Rotary Kiln-lining for ZnO Production

Kuffa T. - HF TU Košice, Katedra keramiky, SR

 

Meranie teplotnej rozťažnosti kremičitých materiálov

SILICA MATERIALS THERMAL EXPANSION MEASUREMENT

Mašlejová A., Fedorov M., Tomko J. - U. S. Steel Košice, s.r.o., SR

Sučik G. - HF TU Košice, SR

 

Vyzdívky spaloven průmyslových a komunálních odpadů

Refractory materials for linings applied in municipal waste incinerators

Rybák L., Pešek J., Korsa B., Fajfr P. - Žárohmoty, spol. s r.o., Třemošná, ČR Kučera Z. - Lafarge Žáromonolity, s.r.o., Ostrava, ČR

 

Keramická žárovzdorná vlákna

Ceramic Refractory Fibres

Beran J., Škvára, P. - Keraunion, a.s., Dubí, ČR

 

Porovnání vlastností různých typů vysokoteplotních biorozpustných a hlinitokřemičitých vláken The comparison of properties of different types of bio-soluble and aluminosilicate fibres

Hamáček J., Straka J., Guschlová Z., Kutzendörfer J. - VŠCHT Praha, Ústav skla a keramiky, ČR

 

Regulatory information and latest health and safety knowledge on refractory ceramic fibres (RCF) and Alkaline Earth Silicate (AES) wools Informácie o predpisoch a najnovšie zdravotné a bezpečnostné poznatky týkajúce sa žiaruvzdorných vlákien a alkalicko-zemných silikátových vĺn

Class P. - Thermal Ceramics/ECFIA, Wissembourg, FRANCE

 

Výrobky z vysokoteplotních izolačních biologických vláken v nabídce firmy PZ servis

Products made from High-Temperature insulating Biological refractory fibres offered by PZ SERVIS

URBAN P. - PZ servis - Izolace, s. r. o., Praha, ČR

 

Interakce skelných a sklo-keramických vláken s fyziologickými roztoky

Interaction of a glass and glass-ceramics fibers with a physiological solution

Nevšímalová M., Šlemín P., Podloucká D., Helebrant A. - VŠCHT Praha, Ústav skla a keramiky, ČR

 

TEPELNÉ A TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ – PODKLAD PRO HODNOCENÍ STABILITY VYZDÍVEK

Thermal and thermomechanical properties of refractories-basis for the evaluation of lining stability

Tomšů F. – Bratislava, SR

 

IZOLAČNÝ ŽIAROBETÓN PRE POUŽITIE PRI TEPLOTÁCH DO 1500 °C.

INSULATING CASTABLE FOR USING AT TEMPERATURES TO 1500 °C.

Priesol I., Pončáková S. - I.P.C. Refractories, s r.o., Košice, SR

 

Problémové oblasti vyzdívek cementářských linek a jejich řešení tvarovými i netvarovými žáromateriály

The critical arears of the cement lines linings and their solution applying the shaped and non-shaped refractories

Lang K., Strouhal T., Kovář P. - P-D Refractories CZ a.s., ČR

 

HODNOTENIE INTERAKCIE CEMENTÁRENSKÉHO SLINKU S VYMUROVKOU ROTAČNEJ PECE

EVALUATION OF THE INTERACTION OF THE CEMENT SINTER AND ROTARY KILN LINING

Vadász P., Rabatin Ľ., Kamoďa O. – HF TU Košice, Katedra keramiky, SR

 

Modelovanie sušenia žiaruvzdorných materiálov na základe identifikácie nelineárnych procesov prenosu tepla a hmoty

Modelling drying refractory materials following identification non-linear process transmission warm and matter

Rákoš J., Lukáč L. - HF TU Košice, Katedra pecí a teplotechniky, SR

 

Dva numerické modely pre optimalizáciu odlievárenskej technológie keramiky EUCOR

Two Numerical Models For Optimization Of The Foundry Technology Of The Ceramic Eucor

Kavička F.1, Stránský K. 1, Heger J.3, Dobrovská J.2, Dobrovská V.1, Ramík P.1, Štetina J.1, Sekanina B.1

1Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno, ČR

2 VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Metallurgy and Material Science, Ostrava, ČR

3 ALSTOM Power Technology Centre, Cambridge Road, Whetstone, Leicester, UK

 

ŠTÚDIUM OPOTREBENIA STAVIVA V KOMÍNE PRE ODVOD SPALÍN Z ENERGETICKÉHO ZARIADENIA

Study of the bricks wearing in the stack for the waste gas discharge from energy supply

Fröhlich L., Fröhlichová M. – HF TU Košice, SR

Molnár V., Jacková Z. - Refrako s.r.o., Košice, SR

 

Riešenie pridávania prírodného grafitu do žiarobetónov

The Challenges of Adding Natural Graphite into Castables

Palco S., He H., Paransky E., Rigaud M. - CIREP/Ecole Polytechnique, Montreal (Quebec), CANADA

 

Štruktúra materiálov v oceliarenskej liacej panvy

STEEL LADLE MATERIALS STRUCTURES

Mašlejová A., Tatič M. - U. S. Steel Košice, s.r.o., SR

 

Nový koncept izolácie systémov oceliarenská panva – medzipanva

New Insulation Concept for Steelmaking Ladle-Tundish Systems

Palco S., *Frechette M.-H., Rigaud M., Divry E.

CIREP/Ecole Polytechnique, Montreal (Quebec), CANADA

*Pyrotek, Drummondville (Quebec), CANADA

 


Nová konštrukcia výmurovky liacej panvy V U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o.

The new construction of the casting ladle lining in U. S. Steel Košice, s. r. o.

Hirjak R. - Refrako s.r.o., Košice,

Štulrajter S. - U.S. Steel Košice, s. r. o., SR

 

Vplyv teploty výpalu na vlastnosti vysokohlinitého materiálu AL84 pre výmurovky liacich paniev

Effect of firing temperature on the properties of high-alumina brick, AL84, for steel ladle linning

Jacková Z., Chudíková D. – Refrako s.r.o., Odbor riadenia kvality, Košice, SR

Fröhlich L. - HF TU Košice, SR

 

Opotrebenie výmurovky liacej panvy v U. S. Steel Košice, s.r.o.

The wearing of the casting laddle lining in U. S. Steel Košice, s. r. o.

Krupa J., Mašlejová A. - U. S. Steel Košice, s. r. o., SR

Simko S. - Refrako s. r. o., Košice, SR

 

INTENZIFIKÁCIA OHREVU BRÁM V NARÁŽACÍCH PECIACH DZ TVa V U. S. Steel KOŠICE, s. r. o.

Intensification of the slab heating process in the push furnaces in U. S. Steel Košice, s. r. o.

Tatič M., Varga J., Valko V., Potočňák L., Urban V. - U. S. Steel Košice, s. r. o., SR

 

Zvyšovanie životnosti výmurovky 350 ton a 500 ton pojazdných miešačov v U. S. Steel Košice, s. r. o.

Increase of the life of the 350 t and 500 t moving mixers lining in U. S. Steel Košice, s. r. o.

Mikulajčík M., Tatič M. - U. S. Steel Košice, s. r. o., SR

Lukáč L. - HF TU v Košiciach, SR

 

Vplyv prenosu tepla zo strany spaľovania na proces výroby pary v paralelných trubkách parných kotlov

Influence of Combustion Side Heat Transfer on the Steam Generation Process in Parallel Tubes of a Utility Boiler

Sauer Ch., Greißl O., Schnell U., Unterberger S., Hein K. R. G. - University of Stuttgart, Stuttgart, GERMANY

Käß M., EnBW Kraftwerke AG, Stuttgart, GERMANY

 

Model ohrievacej pece s regeneratívnym spaľovacím systémom

A model Design of Reheating Furnace with Regenerative Combustion System

Yong Kuk Lee, Ki Hong Kim, Kil Won Cho, Han Chang Cho - Research Institute of Industrial Science & Technology, Pohang, Kyungbuk, KOREA

 

Vývoj a matematické modelovanie nízkoemisných radiačných trubíc

Development and mathematical modelling of low-emission radiant tube

Soroka B. - The Gas Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, UKRAINE

Khinkis M. - Gas Technology Institute, Des Planes, Chicago, USA

 


Úspora energie v oceliarskom priemysle prostredníctvom novo vyvinutého spaľovacieho systému

Energy saving at the Steel Industry through New Developed Combustion System

Kapros T. - TÜKI R&D Research and Development Company for Combustion Technology, Miskolc-Egyetemvaros, HUNGARY

 

Jednozónový model sálavého rekuperátora s mikro-rebrovým povrchom

single-zone model of Radiation recuperator with microfinned surface

Karczewski K. - Faculty of Metallurgy and Materials Science AGH University of Science and Technology, Cracow, POLAND

 

Simulačný model v reálnom čase krokovej ohrievacej pece na ohrev predvalkov

A REAL-TIME SIMULATION MODEL OF BILLET REHEATING IN THE ALLINO WALKING-BEAM FURNACE

Jaklič A. - Institute of Metals and Technology, Ljubljana, SLOVENIA

Kolenko T. - University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and technology, Ljubljana, SLOVENIA

Glogovac B. - Institute of Metals and Technology, Ljubljana, SLOVENIA

 

Závislosť priľnavosti okovín k oceľovému základu na tepelných a chemických parametroch

THE DEPENDENCE OF SCALE ADHESION TO THE STEEL SUBSTRATE ON THERMAL AND CHEMICAL PARAMETERS

Kieloch M., Boryca J., Wyczółkowski R. - Technical University of Częstochowa, The Department of Industrial Furnaces and Environmental Protection, Częstochowa, POLAND

 

Modernizácia Siemens-Martinovských pecí

Siemens-Martin furnaces modernisation

Segeďa I., Halama J., Gažúr R.,. Šeševička M.- Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava, SR

 

VPLYV PLASTIFIKÁTORA NA KVALITU VYSOKOPÁLENÝCH MCr STAVÍV

BINDING MATERIAL EFFECT ON THE HIGH TEMPERATURE FIRED MCr MATERIALS

Grambálová E., Vadász P., Vysocká A., Ulický M. – HF TU Košice, Katedra keramiky, SR