REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
50 ROKOV HUTNÍCKEJ FAKULTY

50 YEARS OF THE FACULTY OF METALURGY

MIHOK Ľ. – dekan Hutníckej fakulty TU, Košice

 

ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY NA PRAHU 21. STOLETÍ Refractory Materials at the Start of 21st Century)

FRANEK T. - Refrasil, s. r. o., Třinec, ČR

 

VYUŽITIE ŽIARUVZDORNÉHO ODPADU VO VYSOKOPECNOM PROCESE

Usage of Refractory Waste at BF Process

Kernáč J. - U. S. Steel Košice, s.r.o., SR

 

Liace panvy - vývoj od slingrovaných k monolitickým panvám

MELTING LADLES – DEVELOPMENT FROM SLINGRED TO MONOLITHIC ONES

Krupa J.,Mašlejová A. - U. S. Steel Košice, s.r.o., SR

 

Žiaruvzdorné materiály pre pracovné vymurovky oceliarenských panví

Refractories for steelmaking ladles lining

Fröhlichová M., Kucková A., Fröhlich L., Hutnícka fakulta TU, Košice, sr

Jacková Z., Molnár V. - Refractory Slovakia, s.r.o. Košice, SR

 

NAJNOVŠÍ VÝVOJ V MONOLITICKÝCH VÝMUROVKÁCH PRE HUTNÍCKE
ZARIADENIA – PANVY, MEDZIPANVY

Latest Developments in Monolithic Refractory Linings for Metallurgical
Vessels – Ladle, Tundish

EITEL W. - Intocast AG Ratingen, Germany

 

Opravy vyzdívek technologií shotcrete

Repairs of lining with use of shotcrete technique

Madusiok P. - Vesuvius Česká republika, a.s., Třinec, ČR

 

HISTORY AND RESTRUCTURISATION

ADAPTATION TO THE REQUIREMENTS OF MODERN STEEL INDUSTRY

Siwiec J., Darłak M., Kłósek S., Skalska M. - Zakłady magnezytowe “Ropczyce” s. a., Poland

 

ZNÍŽENIE INVESTIČNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV V PRIEBEŽNÝCH PECIACH OPTIMALIZÁCIOU ICH VYMUROVIEK

Reduction of the investmment and operational costs at the continuously Working furnaces by optimalization of their wall structure

SZEMMELVEISZ K., SZŰCS I., MIKÓ J. – University of Miskolc, Hungary

 

SUŠENIE MONOLITICKÝCH VYMUROVIEK

Drying of monolithics

BAUER W. - Gerhard-Mercator-University Duisburg, Germany

 

MODERNIZÁCIA NARÁŽACÍCH PECÍ STARŠIEHO TYPU MODERNIZATION OF OUTDATED PUSH FURNACES

Zlatarski A., Kirov V., Yankova K. - Niproruda Plc., IHT Division,Sofia, Bulgaria

Rakette, Bloom Engineering (EUROPA) GmBH

 

ŽIARUVZDORNÉ VYMUROVKY FLUIDNÝCH KOTLOV

REFRACTORY LININGS OF FLUID BOILERS

HORVÁTH Z., ADAMOVIČ A. – Termostav a. s., Bratislava SR

 

NOVÉ LEGISLATÍVNE ÚPRAVY V PRÁVNYCH PREDPISOCH V OCHRANE OVZDUŠIA NEW LEGAL ADJUSTMENT APPLIED FOR THE AIR POLLUTION SOURCES
IN THE POWER INDUSTRY

Virčíková e. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

 

VÝVOJ VESOKOTEPLOTNÝCH TEHÁL NA BÁZE BAUXITU

High temperature property development of bauxite based bricks

Molin A.- Refrasil, s.r.o., Trinec, ČR.

Ghanbari Ahari, K. - Department of Engineering Materials,University of Sheffield, UK.

Josiek, B. - Refrasil, s.r.o., Trinec, ČR
Molin, J. - Technical University Ostrava, Ostrava, ČR.

 

MIKROŠTRUKTÚRA A FÁZOVÉ ZLOŽENIE ŽIARUVZDORNÉHO MATERIÁLU OBSAHUJÚCEHO SPINEL

MICROSTRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF REFRACTORIES CONTAINING SPINEL

Fröhlich L., Fröhlichová M., Kucková A. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

Jacková Z. - Refractory Slovakia, s.r.o. Košice, SR

 

VÝSKUM SMOLOU VIAZANÝCH MgO – MATERIÁLOV

RESEARCH OF THE TAR BOUND MgO MATERIALS

Kuffa T., Súčik G. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

 

ŽÁROBETONY PRO CYKLICKY NAMÁHANÉ VYZDÍVKY

Refractory castables for linings stressed by heat cycling

Lang K., Strouhal T. - MŠLZ a.s. Velké Opatovice, ČR

 

KORÓZNE TESTY BÁZICKÝCH NÁSTREKOVÝCH HMÔT PRE MEDZIPANVY

CORROSION TESTS OF BASIC SPRAYING MONOLITCS FOR THE TUNDISHES

Tomášek K., Vadász P., Rabatin Ľ. - Ústav metalurgie a materiálov, Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

 

Nové produkty a trendy vývoja žiaruvzdorných materiálov v SMZ a.s. Jelšava

New products and trends of development refractory materials

in SMZ a.s. Jelšava

Segeďa I., Halama J., Chrzanová L. - SMZ a.s. Jelšava, SR

 

Žiaruvzdorné materiály zo spoločnosti Refractory Slovakia, s.r.o.
a ich použitie

REFRACTORY MATERIALS PRODUCED BY THE COMPANY REFRACTORY SLOVAKIA
AND THEIR APPLICATION

Furčák D., Turčani A. - Refractory Slovakia, s.r.o.

 

Vláknité materiály, bazalt, vermikulit – základ efektívnÝch
tepelnoizolačnÝch výmuroviek agregátov.

Tjutčev I., IZOMAT KIEV, Kijev, Ukraine


Vplyv pomeru magnézia/chrómová ruda na hutnosť a spalling MCr stavív

Effect of the magnesia to chrome-ore ratio on the density and spalling
of MCr bricks

Raschman P., Ďurik Ľ., Sučik G., Kasalová L. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

 

ŠTATISTICKÉ HODNOTENIE KVALITY VYBRANÝCH CHARAKTERISTÍK
HLINITOKREMIČITÝCH MATERIÁLOV

STATISTICAL EVALUATION OF THE ALUMINA-SILICA MATERIALS SELECTED
PROPERTIES QUALITY

Polohárová M., Havlík, M.- Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

 

KORÓZIA MATERIÁLU SiSiC PRI STYKU S PROSTREDÍM PRODUKTOV SPAĽOVANIA

Corrosion of SiSiC in Contact with Combustion Environments

Otto S. - TU Bergakademie Freiberg, Germany

 

VÝVOJ A TEPLOTECHNICKÉ SKÚŠKY VYSOKOTEPLOTNÉHO PECNÉHO REKUPERÁTORA

Development AND thermal tests of high-temperature steel tube recuperators

SOROKA B. - Gas Institute, Kiev, Ukraine

SANDOR P. - Dunaferr RT, Dunaujvaros, Hungary

 

Riadiaci systém TDC3000 na narážacích peciach.

Control system TDC3000 on Pusher Furnaces

Bartko M., Honeywell spol. s r.o., SR

Paldia E., Rivlexim spol. s r.o., SR

 

EVALUATION OF THE ENERGY LOSSES AND TEMPERATURE DROP OF EXHAUST
GASES IN THE ANODE FURNACE COMBUSTION TRAIN

VYHODNOTENIE ENERGETICKÝCH STRÁT A POKLESU TEPLOTY V ODPADNÝCH
PLYNOCH Z ANÓDOVEJ PECE

Szega m., Rusinowski H. - Technical University of Silesia, Gliwice, Poland

 

APLIKÁCIA METÓDY FAKTOROV OŽIARENIA NA MODELOVANIE PRENOSU TEPLA ŽIARENÍM V RÔZNYCH PRÍPADOCH

THE APPLICATION OF THE IRRADIATION FACTORS METHOD TO MODELLING THE RADIATION HEAT TRANSFER IN VARIOUS CASES

RUDNICKI Z., SACHAJDAK A. . - Technical University of Silesia, Gliwice, Poland

 

NUMERICKÉ SIMULÁCIE SPAĽOVANIA ZP SO ZNÍŽENOU TVORBOU EMISIÍ

NUMERICAL SIMULATION OF LOW-POLLUTIVE EMISSION BY NATURAL GAS COMBUSTION

SOROKA B. - Gas Institute, Kiev, Ukraine

ABBASI H., RABOVITSER J., Gas Technology Institute, Chicago, USA

 

EKOLOGICKÉ SPAĽOVANIE ODPADNÝCH PLYNNÝCH PALÍV

Environmentally friendly combustion of waste gases

Wagnerová E., Strojnícka fakulta TU, Košice, SR

Wopera Á., University of Miskolc, Hungary

 

aplikácia opakovaného spaľovania, recirkulácia a narušovanie pulzácií při znižovaní tvorby NOX

APPLICATION OF REBURNING, RECIRCULATION AND PULSATION DISTURBANCE IN NOX REDUCTION

Szecówka l., Radomiak r., Poskart m. -
Technical University of Czestochowa, Częstochowa, Poland


CALCULATION OF THE 3-D TEMPERATURE FIELD IN A RECTANGULAR ENCLOSURE
BY MEANS OF BRIGHTNESS AND CONFIGURATION FACTORS METHOD

RUDNICKI Z., SACHAJDAK A. . - Technical University of Silesia, Gliwice, Poland

 

TEPELNÉ VYUŽITIE ODPADOV V KOMORE S CIRKULUJÚCOU FLUIDNOU VRSTVOU

Thermal utilization of wastes in chamber with circulating fluidised layer

Radomiak r., Szecówka l., Janda T. -
Technical University of Czestochowa, Częstochowa, Poland

 

VÝPOČET TEPLOTOVÉHO POĽA KERAMICKÉHO MATERIÁLU EUCOR A JEHO VÝZNAM

CALCULATION OF THE TEMPERATURE FIELD OF THE CERAMIC MATERIAL eucor
and its importance

Heger J. - ALSTOM Power Technology Centre, Leicester, UK

Ramik P., Kavicka F., Stetina J., Sekanina B. -
Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, Brno, ČR

 

ENERGETICKÁ ANALÝZA PROCESU TAVENIA OLOVA V ROTAČNEJ PECI

ENERGY ANALYSIS OF THE LEAD SMELTING PROCESS IN A ROTARY-ROCKING FURNACE

Rusinowski H., Szega m. - Technical University of Silesia, Gliwice, Poland

 

ZLEPŠENIE VÝMENY TEPLA V PÁLIACEJ ZÓNE TUNELOVEJ PECE

IMPROVEMENT OF HEAT TRANSPORT PROCESSES IN PRE‑HEATING ZONE
OF A BRICK‑BURNING KILN

BEJCZI G. - Wienerberger Téglaipari Rt., Hungary

SZÜCS I. – University of Miskolc, Hungary

 

PREVENCIA PROTI VÝBUCHOM

Prevention against explosion

Kohúth O. - U. S. Steel Košice, s. r. o., SR

 

TECHNOLÓGIA OPRAVY ŽELEZOBETÓNOVÉHO 200 m VYSOKÉHO KOMÍNA THE TECHNOLOGY OF REINFORCED 200 M HIGH CHIMNEY REPAIR

GIRMAN V. – Universal Service, s. r. o. Košice, SR

ĎURICA T. - Stavebná fakulta TU, Košice, SR

 

OPTIMALIZÁCIA KARUSELOVEJ PECE Z HĽADISKA TVARU A POUŽITIA ŽIAROMATERIÁLOV

OPTIMISATION OF FORM AND STRUCTURE LINING FOR ROTARY – HEARTH FURNACE

Kostúr K., CSc., Katedra informatizácie a riadenia procesov, FBERG, TU, Košice, SR

 

OHRIEVAČE VETRA VYSOKÝCH PECÍ V U. S. STEEL KOŠICE

HOT BLAST STOVES OF BF IN U. S. STEEL KOŠICE

LUKÁČ L. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

TATIČ M., PISÁK J. - U. S. Steel Košice, s.r.o., SR

 

APLIKÁCIA ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV PRI VÝROBE KOKSU

REFRACTORIES APPLICATION IN COKE PRODUCTION

Kucková A. J., Fröhlichová M., Fröhlich F. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

 


Opravy žiaruvzdorného muriva hlavných výrobných agregátov VKB 1,
VKB 3 na DZ Koksovňa

The refractory lining repairs in case of main production aggregates of
VKB 1, VKB 3 - DZ Coking plant

Kántor A., Gburik J., Tomko J. - U. S. STEEL KOŠICE, s.r.o. DZ Koksovňa, SR

 

Energetické bilancie súčasných prevedení elektrických ohrevov
a elektrických pecí

Energy performance evaluations of contemporary designs of electric
heating and electric furnaces

Rákoš J., Lukáč L. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

 

Modelovanie a reprodukovateľnosť regulácie impulzne riadených pecí

Modelling and reproducibilty of regulation of

impulse controlled furnaces.

Rákoš J., Lukáč L. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

 

Subatomarita tenkých vrstiev oxidov.

Subatomic properties of thin layers of oxides.

Rákoš J. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

 

PRÍKLADY PRAKTICKÉHO VYUŽITIA BILANČNÉHO MODELU PECE NA VÝPAL MAGNEZITU

PRACTICAL APPLICATION OF A SIMPLE MATERIAL-BALANCE MODEL TO BURNING
NATURAL MAGNESITE

RASCHMAN P. - Hutnícka fakulta TU, Košice, SR

Orišenková O. – Slovmag, a.s. Lubeník, SR

 

AUTOMATIZÁCIA RIADENIA ŠACHTOVÝCH PECÍ V SMZ, a.s. JELŠAVA

Automatic control of shaft kilns in SMZ, a.s. Jelšava

Benčő G. - SMZ, a.s. Jelšava, SR

Jankovič J., Izák P. - ATP, spol. s.r.o. Bratislava, SR

 

nové konstrukce pecí

NEW FURNACE CONSTRUCTION

Holas P. - LAC, s.r.o., RAJHRAD, ČR

 

VLASTNOSTI SAMOTEČÚCICH ŽIAROBETÓNOV TECAST SF SP 91

PROPERTIES OF SELF FLOWING CASTABLES TECAST SF SP 91

Priesol I., Kriššáková s. - I.P.C. Refractories, s r.o., Košice, SR