REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Programme of conference:

03. 11. 2021 – STREDA / 3rd NOVEMBER 2021 – WEDNESDAY

9,00

Prezentácia – Registration

14,30-15,15

Slávnostné otvorenie – Welcome Opening

doc. Ing. Ladislav LUKÁČ, CSc.
Predseda konferencie
President of the conference

Privítanie - Welcome
Rektor Technickej Univerzity v Košiciach
Rector of the Technical University, Košice, Slovakia

Dekan Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach
Dean of the Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling of the Technical University, Košice

Zahájenie konferencie - Opening of the Conference

15,15-18,25

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

Moderátori – Moderators: doc. Ing. Ladislav LUKÁČ, CSc., doc. Ing. Pavol VADÁSZ, CSc.

15,15-15,30

Perspektivy surovin pro výrobu žárovzdorných materiálů
Perspectives of raw materials for the production of refractory materials
TVRDÍK, L., LANG, K., KERŠNEROVÁ, L., KOVÁŘ, P., ZEMÁNEK, D., VŠIANSKÝ, D., NEVŘIVOVÁ, L. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

15,35-15,50

CALDE® SOL - výrobok novej generácie
CALDE® SOL - New generation product
MIRIUTA, M. - Calderys Deutschland GmbH, Neuwied, GERMANY

15,55-16,10

Porovnanie vlastností vybraných žiarobetónov využívajúcich bezcementové nanospojivo
Comparision of characteristics selected refractory castables using free-cement nano-binder
PRIESOL, I., PRIESOLOVÁ, N., SLOSIAR, Š. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA
VLČEK, J., KLÁROVÁ, M. - Katedra tepelné techniky FMT VŠB-TUO, Ostrava, CZECH REPUBLIC

16,15-16,30

Vplyv stupňa andaluzitových nečistôt na termomechanické vlastnosti stavív
Influence of andalusite impurities level on bricks thermo-mechanical properties
AHOUANTO, F. - Imerys S.A., Paris, FRANCE
CHUDÍKOVÁ, D. – RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA
SZEPIZDYN, M. - Imerys S.A., Paris, FRANCE

16,35-17,05

Prestávka na kávu – Coffee Break
Moderátori – Moderators: Ing. Karel LANG, CSc., Ing. Pavel KOVÁŘ, PhD.

17,05-17,20

Úspora energie a ochrana proti korózii v cementárňach
Energy saving and corrosion protection for cement plants
MACIGA, M. - Höganäs Borgestad AB, Refractory Research Centre, Bjuv, SWEDEN

17,25-17,40

Vývoj vysocehlinitých žárovzdorných materiálů pro licí systémy v ocelárnách určené k výrobě ocelí s vysokou mikročistotou
Development of high-alumina refractory materials for casting systems in steelworks intended for the production of high-purity steels
POLÁŠKOVÁ, K., BRAVANSKÝ, L., FRANEK, T. - SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí, CZECH REPUBLIC
WITEK, J. - ICIMB, Gliwice, POLAND

17,45-18,00

Izolačné žiaruvzdorné tehly - nové možnosti pre konštruktérov tepelných zariadení
The insulating refractory bricks – new possibilities for the constructors of thermal devices
AKSAMIT, A., JEDYNAK, L., BORACZYŃSKA, P., KOSTRZEWSKI, R. - PCO ŻARÓW Sp. z o.o. Żarów, POLAND

18,05-18,20

UniverCEM® - nový typ hutného žiaruvzdorného materiálu
UniverCEM® a new type of dense refractory material
LOUEN, M. - Calderys Deutschland GmbH, Neuwied, GERMANY

19,00-22,00

Večera - Dinner, Restaurant Park

04. 11. 2021 – ŠTVRTOK / 4th NOVEMBER 2021 – THURSDAY

9,00-12,50

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion
Moderátori – Moderators: doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD., Ing. Dáša CHUDÍKOVÁ, PhD.

9,00-9,15

Spolupráca spoločností ŽIAROMAT a Železiarne Podbrezová od roku 2006 a jej budúcnosť
Cooperation of the companies ŽIAROMAT and Železiarne Podbrezová since 2006 and its future
ĎURIK, Ľ. - ŽIAROMAT a.s., Kalinovo, ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA
ŠVANTNER, J. - Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová, SLOVAKIA
BERAXA, P. - ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, SLOVAKIA
BRENKUS, M. - Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová, SLOVAKIA

9,20-9,35

Nová generácia magnezitových torkretovacích a pôdnych hmôt rady IPC TEGUN LX a IPC TEHEARTH MD a ich uplatnenie pri tvorbe a údržbe vymurovky elektrických oblúkových pecí v podmienkach spoločnosti Abrasiv Muta
New generation of magnesite gunning and hearth mixtures IPC TEGUN LX and IPC TEHEARTH MD series and its application during instalation and maintenance of EAFs linings under conditions of company Abrasiv Muta
PRIESOL, I., SLOSIAR, Š., KYSEĽ, F. - I.P.C. Refractories, spol. s. r. o., Košice, SLOVAKIA
PEČNIK, A. - Abrasiv Muta d.o.o., Muta, SLOVENIA

9,40-9,5510,00-10,15

Vývoj a provozní výsledky použití ekologických ucpávkových hmot pro výrobu surového železa v Třineckých železárnách, a.s.

NESRSTA, P., HRENÁKOVÁ, M. - SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí, CZECH REPUBLIC
BRZEZNIAK, D. - Třinecké železárny, a.s., Třinec, CZECH REPUBLIC

10,20-10,35

Vliv kvality surovin u tvarových bauxitových žáromateriálů
The influence of raw material quality in shape bauxite refractory materials
KOVÁŘ, P., LANG, K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

10,40-11,10

Prestávka na kávu – Coffee Break

Moderátori – Moderators: Ing. Ivan PRIESOL, Ing. Ľuboš ĎURIK, PhD.

11,10-11,25

Vyzdívání mezipánví v Třineckých železárnách a jejich vliv na kvalitu oceli
The tundish lining in Třinecké železárny and their influence on steel quality
JANÍKOVÁ, B., LASOTA, J., POWETZ, R., CIESLAR, M., KANTOR, Č. - Refrasil s.r.o., Třinec – Konská, CZECH REPUBLIC

11,30-11,45

Vývoj AMC stavív výmurovky liacich paniev s vyššou odolnosťou voči korózii a erózii stien a dna
Development of the steel ladle AMC bricks with higher corrosion and erosion resistance for wall and bottom
PETROV, V., CHUDÍKOVÁ, D., ŠIMKO, R., HIRJAK, R., MIŠANEKOVÁ, V. - RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA
KUCHÁR, T., NOVOTA, A. – INTOCAST Slovakia a.s., Košice – Šaca, SLOVAKIA
SUČIK, G., POPOVIČ, Ľ., PLEŠINGEROVÁ, B. - Technical University of Košice, Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling, Košice, SLOVAKIA

11,50-12,05

Žiarobetóny pre zlievarenský priemysel z produkcie RMS Košice s.r.o.
Castables for foudries from the production of RMS Kosice s.r.o.
HIRJAK, R., PARNAHAJ, J., MIŠANEKOVÁ, V., CHUDÍKOVÁ, D., PETROV, V. - RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA
JAREMKO, M., UHRÍK, R. - EUROCAST Košice, s.r.o., Košice – Šaca, SLOVAKIA

12,10-12,25

Torkretování chemicky vázaných žárobetonů
Gunning of chemically bonded refractory mixtures
KOVÁŘ, P., LANG, K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC
HENEK, M. - Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec – Jestřebí, CZECH REPUBLIC
KAVAN, V. - Ditherm, a.s., Praha, CZECH REPUBLIC
VAJDA, P. - Ing. Pavel Vajda – REFRAPROFI, Třebotov, CZECH REPUBLIC
TODORAN, C. - Izoref Construcţii S.R.L., Cluj-Napoca, ROMANIA

12,30-12,45

Použití a vývoj malt a tmelů
Application and development of mortars and mastics
LANG, K., KOVÁŘ, P., KERŠNEROVÁ, L. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

12,50

Obed – Lunch, Restaurant Park

odchod 13,30

1. Hiking to Rainer Cottage (3 hours there and back, easy difficulty)
2. Free programme

19,00

Recepcia – Reception, Restaurant Park

05. 11. 2021 – PIATOK/ 5th NOVEMBER 2021 – FRIDAY

9,00-12,30

Prednášky, diskusia – Lectures, Discussion

Moderátori – Moderators: doc. Ing. Miroslav TATIČ, CSc., Dr. Ing. Michal PŘIBYL

9,00-9,15

Stavivá pre trvalú výmurovku liacich a nalievacích paniev
The bricks for permanent linnings of the torpedoes, casting and steel ladles
PETROV, V., DERĎÁK, J., CHUDÍKOVÁ, D., MIŠANEKOVÁ, V., HIRJAK, R., ŠIMKO, R., SIKORA, E., VLČEJ, J., PIROŠKO, M., KOTORA M. - RMS Košice s.r.o., Košice - Šaca, SLOVAKIA

9,20-9,35

Optimalizácia a skúsenosti s aplikáciou magnéziovo-chromitých žiaruvzdorných materiálov SLOVMAG, a.s. Lubeník vo farebnej metalurgii
Optimization and experience with application of magnesia-chromite refractories of SLOVMAG, a.s. Lubeník in nonferrous metallurgy
HINDULIAK, M., VASKOVIČ, L. - SLOVMAG, a.s. Lubeník, Lubeník, SLOVAKIA

9,40-9,5510,00-10,15

Aplikace materiálů na bázi křemenného skla
Application of materials based on fused silica
KERŠNEROVÁ, L., LANG, K., STROUHAL, T., - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

10,20-10,35

Ekonomicky rentabilná modernizácia existujúcich studenovzdušných kuplových pecí pre zníženie nákladov na tavenie a emisií do životného prostredia ako aj zvýšenie energetickej účinnosti zariadení
Economically cost-effective modernization of existing cold-air cupola furnaces to reduce melting costs and emissions to the environment, as well as to increase the energy efficiency of installations
KOKORUĎA, M. - Metal Servis Inžiniering, s.r.o., Banská Bystrica, SLOVAKIA
WONDRA, F., HENGSTENBERG, R. - Herp Gießereitechnik GmbH, Freudenberg, GERMANY

10,40-11,10

Prestávka na kávu – Coffee Break

Moderátori – Moderators: Ing. Vladimír PETROV, Ing. Milan HENEK, CSc.

11,10-11,25

Žáromateriály pro vyzdívky spaloven průmyslových a komunálních odpadů
Refractory materials for incineration of industrial and communal waste
FIALA, J., KUČERA, Z. - ŽÁROHMOTY, spol. s r.o., Třemošná, CZECH REPUBLIC

11,30-11,45

Tepelná vodivost žárovzdorných materiálů
Thermal conductivity of refractory materials
KOTORA, J. - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň, Plzeň, CZECH REPUBLIC

11,50-12,05

Vývoj žiaruvzdorných materiálov pre násosky RH vakuovacieho zariadenia v súvislosti so zvýšenými požiadavkami na kvalitu ocele
Development of refractory materials for snorkels of RH degasser equipment in relation to increased requirements on steel quality
FRÖHLICHOVÁ, M. - Technical University of Košice, Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling, Košice, SLOVAKIA
TATIČ, M. – Košice, SLOVAKIA
BOUNZIOVÁ, J - U.S. Steel Košice, s.r.o., USSE Research and Development, Košice – Šaca, SLOVAKIA

12,10-12,25

Vplyv spinelovej fázy na koróziu NCC a ULCC korundových žiarobetónov taveninou sústavy CaO-Al2O3-SiO2-MgO-(FeO, MnO)
Influence of spinel phase on corrosion of NCC and ULCC of corundum refractory concrete by molten slag CaO-Al2O3-SiO2-MgO-(FeO, MnO)
VADÁSZ, P., MEDVEĎ, D., PLEŠINGEROVÁ, B., SUČIK, G., POPOVIČ, Ľ. - Technical University of Košice, Faculty of Materials, Metallurgy and Recycling, Metallurgy Institute, Košice, SLOVAKIA
ĎURIK, Ľ. - ŽIAROMAT a.s., Kalinovo, SLOVAKIA

12,30

Ukončenie konferencie – Conclusion of the Conference

12,45

Obed – Lunch, Restaurant Park