REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Český a slovenský průmysl žáromateriálů v pozadí celosvětového odvětví žárovzdorných materiálů

Czech and Slovak refractory material industry lagging behind the worldwide refractory material sector

Franek T. - Refrasil s.r.o., Třinec - Konská, CZECH REPUBLIC


Celosvětová ekonomická krize významným způsobem ovlivnila vývoj výroby a spotřeby žárovdorných materiálů. Během posledních 4 let došlo v zemích EU k poklesu jejich výroby o 11%, v ČR o 20% a ve SR jejich produkce zůstala na stejné úrovni. Naopak v Číně došlo ve stejném období ke 14% růstu výroby žáromateriálů. Vlivem technologických změn u odběratelů a stoupajícího tlaku na ekonomiku jejich výroby změnila se i struktura produkce jednotlivých žárovzdorných materiálů.
Nové aspekty špeciálneho žiarobetónu viazaného na hlinitan vápnika a magnézia (CMA žiarobetón) pre liacie a zlievarenské panvy

New aspects on novel calcium magnesium aluminate bonded castables for steel and foundry ladles


Pawlig O. – Kerneos, S.A., Neuilly sur Seine Cedex, FRANCE
Wöhrmeyer Ch., Auvray J.M., Li B., Fryda H., Szepizdyn M. - Kerneos, S.A., Neuilly sur Seine Cedex, FRANCE
Pörzgen D. - Beck u. Kaltheuner GmbH & Co. KG, GERMANY
Li N., Yan W. - Wuhan University of Science & Technology, CHINA


Extensive laboratory trials have demonstrated that ladle castables bonded with the novel calcium magnesium aluminate binder (CMA) have excellent corrosion and penetration resistance. The micro spinel inside CMA facilitates the design of new castable microstructures to improve penetration and corrosion resistance. However, inside steel and foundry ladles, several destructive phenomena occur simultaneously. Slag penetration, chemical dissolution, mechanical abrasion, and thermo-mechanical phenomena happen at the same time which is difficult to simulate in classical laboratory tests. Therefore this paper investigates how CMA based castables behave under real conditions inside steel and foundry ladles. Microstructure investigations of samples taken from ladle linings give an in-depth understanding of the mechanisms that lead to the improved performance of CMA based ladle castables.
Žárobetony se zvýšenou odolností vůči teplotným změnám

Castables with improved increased thermal shock resistance

Fiala J., Pešek J., Kučera Z. - Žárohmoty, spol. s r.o., Třemošná, CZECH REPUBLIC


Autoři se zabývali přípravou a hodnocením vzorků žárobetonů se zvýšenou odolností vůči náhlým teplotním změnám. Byly připraveny vzorky vibrolicích žárobetonů s hydraulickou a chemickou vazbou. Hodnoceny byly dosažené fyzikální parametry po vysušení a výpalu na klasifikační teplotu (KT) dle normy ČSN EN ISO 1927-6 a dále odolnost proti teplotním změnám podle normy DIN 51 068. Zlepšené odolnosti vůči náhlým teplotním změnám lze dosáhnout několika způsoby, např. : snížením obsahu SiO2 v matrixu žárobetonu, vytvořením podmínek pro tvorbu mullitu, u korundových výrobků zavedením pojiva sol-gel místo pojiva hydraulického, zavedením složky s velmi odlišnou teplotní roztažností, zavedením složky s vysokou tepelnou vodivostí, aj.

V této práci byl prokázán pozitivní vliv sníženého obsahu SiO2 v matrixu na odolnost vůči teplotním změnám a především aplikace složky s výrazně odlišnou teplotní roztažností. Výsledkem práce je skupina materiálů odolná vůči změnám teploty s možností aplikace především v periodicky pracujících agregátech.


This paper describes development and assessment thermal shock resistant of vibration castables. The physical properties of the refractory castables were tested according to the ČSN EN ISO 1927-6 standards and the thermal shock resistance was measured according to DIN 51 068.

It is concluded in accordance with theoretical knowledge that the reduced amount of microsilica in matrix can improve the thermal shock resistance of monolithics. The research resulted in the development of several hydraulicaly and chemically bonded castables suitable for application where the thermal shock resistance is required.
Vývoj a možnosti výroby litých žáruvzdorných materiálů

Development and possibilities in production of insulating refractory materials

Novotný R., Šoukal F. - VUT FAST, Ústav THD, Brno, CZECH REPUBLIC
Tvrdík L., Lang K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC


Obvious trend in the consumption of refractory materials is clearly evident shift from shaped to unshaped products (castables or pre-cast). This trend goes hand in hand with growing of requirements for supplies of large or complicated shapes. For this reason is necessary to consider the development of insulating refractory materials produced by casting from self-flowing, or vibrocasting refractory masses. This area is very perspective and offers great possibilities for individualization of properties for specific use. Necessary part of keeping this trend is an innovative approach of foaming techniques. Without them it would be very difficult to increase the insulating properties which are nowadays very important.
Zvýšenie výkonnosti pojazdných miešačov v spoločnosti U.S. Steel Košice s využitím rýchlo schnúcich materiálov

Improvement of torpedo car availability at U.S. Steel Košice by using Quick Dry products

Smekal N. - Calderys Refractory Solutions, Issy les Moulineaux Cedex, FRANCE


The objective of the Quick Dry (QDTM) trial in torpedo car was to approve the suitability of casting and shotcreting products from the point of installation and performance. The trial proved that the applied QD™ concept works and is well adapted for this application. It allows reducing significantly the drying out time increasing consequently the torpedo car availability.
Ověření funkčnosti nově vyvíjeného ostřivav hlinitokřemičitých a žárobetonových produktech

Functional verification of newly devepoped grog in aluminosilicate and castable products


Klárová M., Topinková M., Burda J., Jančar D. Vlček J. - VŠB - TU Ostrava, CZECH REPUBLIC


Práce hodnotí parametry nově vyvíjeného lehčeného ostřiva, dále jsou prezentovány možnosti jeho uplatnění v tvarových žárovzdorných produktech hlinito-křemičitého systému a v žárobetonech.  Hlavní mineralogickou fází připravovaného ostřiva je mullit. V laboratorních podmínkách byla připravena řada ostřiv za použití širokého spektra lehčiv. Na základě souboru ověřovacích testů se následně v provozních podmínkách, v rotační peci, připravilo reálné  lehčené ostřivo. Z vyrobeného ostřiva se připravily zkušební vzorky v laboratorních i ve výrobních podmínkách. Řada zkušebních vzorků, v závislosti na použitém ostřivu a způsobu jejich přípravy, dosáhla příznivých parametrů, na jejichž základě lze tyto produkty považovat za lehčené. Zjištěné poznatky jsou příslibem budoucího úspěšného uplatnění připravovaného ostřiva ve výrobě lehčených žárovzdorných produktů. Kromě kritérií hutnosti je dalším významným ověřovaným parametrem součinitel tepelné vodivosti.


The paper evaluates parameters of newly developed light-weight grog. There are also presented possibilities of its application in refractory products of aluminosilicate system and in castables in this paper. The major mineralogical phase of prepared grog is mullite. There was prepared the set of grogs with wide spectrum of lightening agents in laboratory conditions. On the basis of set of verification tests the real light-weight grog was prepared in operating conditions, in rotary kiln. Testing samples were prepared from manufactured grog, both in laboratory and in operating conditions. In dependence of used grog and way of their preparation a set of testing samples achieved favourable parameters on which basis one can consider these products as light-weight. Established parameters are a promise of future successful application of prepared grog in production of light-weight refractory products. Except for criteria of a relative density next significant verified parameter is coefficient of thermal conductivity.
Aplikácia nového typu rekuperátora pre plyny s nízkou výhrevnosťou

Application of new type recuperator for low calorific value gases

Sevcsik M., Kapros T. - TUKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejleszto Zrt., Miskolc Egyetemváros, HUNGARY
Soroka B. - Gas Institute, NASU, Kiev,UKRAINE


A new type of radiative (radiative-convective) recuperator for heat recovery of flue gases was developed by Gas Institute Kiev. There was tested by natural gas operated furnaces. To widen its market positions and considering the growing role gases of low calorific value (LCV), it was necessary further analyzing of the equipments including the trials applying these types of fuel too. It is the object of EUREKA project „REPLACENG”.

Co. TÜKI as project partner undertook the testing of the recuperator fitted to furnace firing with different process secondary gases and its investigation for applying at different technologies. The present paper demonstrates the proposed calculation technique suitable for comparison the thermal state of the new type heat exchanger with existing ones. The approximate calculation verifies the thermal benefits of the recuperator.
Představení společnosti Capital Refractories

The introduction of the Capital Refractories

Slowik D., Cechel R. - Capital Refractories s.r.o., Šenov, CZECH REPUBLIC


Představení společnosti Capital Refractories
The introduction of the Capital Refractories
SLOWIK, D., CECHEL, R. - Capital Refractories s.r.o., Šenov, CZECH REPUBLIC

 

1.       Skupina Capital Refractories

Historie, Capital Reractories worldvide, současnost, proklinertský přístup

2.       Capital Refractories sro

Historie a vývoj, přednosti/výhody sídla v CZ z pohledu zákazníka (geografické, skladovací, atd.), R&D v UK

3.       Nabídka pro slévárenství hliníku

Gas difussery, žárobetony, prefabrikáty, kelímky, atd.

4.       Závěr
Stále náročnější požadavky na aplikace mikroporézních izolačních materiálů v tepelných zařízeních a agregátech

Increasing requirements on microporous insulation materials in high temperature devices and other aggregates

Přibyl M., Škarabela P. - Promat, s.r.o., Praha, CZECH REPUBLIC
Krasselt V. - Promat GmbH, Ratingen, GERMANY


The key function of heat insulation materials is to minimize heat loss in high-temperature devices, such as ovens, kilns and furnaces, if suitably combined with other refractory products.
Microporous insulation materials are famous for superior thermal conductivity, which accounts for their extremely low heat losses, and, as a result, they can be successfully applied in a wide range of insulation scenarios. Our microporous range of products is one of the widest on the market and comprises rigid and flexible panels, boards, machined products, moulded pipe sections and free-flowing microporous granules. In addition, however, with our innovative approach in the development and manufacturing of insulation materials we are able to offer the production of “tailor-made” products.
The increasing requirements on lower heat losses have pushed microporous materials further from traditional furnace lining insulations to other aggregates, e.g. as in chemical or petrochemical plants or solar power plants. In this paper, we thus provide details of the novel applications of microporous materials.
SMZ a.s. Jelšava - Svetový výrobca žiaromateriálov - história, súčasnosť, perspektívy

SMZ JSC Jelsava - world producer of refractories - history, present, perspectives


Buchta J., Gažúr R., Segeďa I. - SMZ, a.s. Jelšava, SLOVAKIA


Takmer počas celej histórie jelšavského závodu tvorila výroba tehliarenských a oceliarenských slinkov hlavný výrobný program. Zmeny v technológii výroby ocele donútili aj našu a.s. prispôsobiť sa svetovému trendu.

V roku 1993 začala SMZ Jelšava produkciu novej generácie netvarovaných žiaruvzdorných materiálov s ročnou produkciou 1600 ton . V roku 2013 sa dosiahla očakávaná výroba tohto sortimentu na úrovni 118 000 ton a vzhľadom na situáciu na trhoch krajín CIS, kde dochádza k neustálej modernizácii výrobných agregátov, je predpoklad, že tento trend bude pokračovať. Neustále pokračuje vývoj nových produktov, snahou SMZ Jelšava je pokryť svojou produkciou v čo najširšej miere potreby sekundárnej metalurgie.


Almost all the history round of Jelsava`s work, formed mainly production schedule steelmaking and brickmaking sinter. Change in technology of steel production occasioned our company to adapt production schedule to world -wide trends.

In 1993 SMZ a.s Jelsava began production of new generation of unshaped refractory materials with annual production 1 600 ton. In a year 2013 production of this assortment had reached 118 000tons. With regard to CIS market where they continuously modernise the technologies is a perspective that this trend will go on. Development of new products is continual process, SMZ Jelsava`s aspiration is to cover with its production all needs of secondary metallurgy.
Inovácie žiaruvzdorných materiálov umožňujúce úspory času, energie a nákladov v zlievarenských peciach

Refractory Innovations Permitting Time, Energy & Cost Savings in Warm holding furnace applications


Stinzing K., Fowler A. - Calderys Refractory Solutions GmBH, Wiener Neudorf, AUSTRIA


QD – What´s the advantage?


Refractory performance in terms of reduced corrosion and erosion has advanced significantly over recent years with the development of cast refractories. However although these materials can be installed quickly with modern installation equipment and techniques they still demand significant time, control and energy to commission them. With the ever increasing need for production availability this time and energy is at a premium for every foundry man.


A new generation of refractory castable, QD is available for melting shop applications like the channel holding furnace. Even also for many other areas where castables are a suitable solution.

QD refractory is based on a new type of bonding system which allows reduced down time linked to refractory castable commissioning. The new technology permits both a shorter installation and dry out time, giving increased available production for the end user. Due to shortened drying & heating up time, an Energy Saving is also achieved from a substantial reduction in commissioning fuels such as gas and electricity.Vliv hutnosti žáromateriálů na jejich výsledné vlastnosti vyráběných vysokotlakým lisováním

Influence density of refractories to their final properties manufactured by using hydraulic pressing technology


Kovář P., Lang K. - P-D Refractories CZ, Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC


Hutnost žáromateriálů výrazně ovlivňuje jejich vlastnosti jak z pohledu jejich fyzikálně mechanických vlastností, tak i odolnosti vůči korozi obecně. Zvýšení užitných vlastnosti, především odolnosti vůči korozi, je možné kromě použití vhodného surovinového složení také dosažní nižší pórovitosti a tím i vyšší hutnosti žáromateriálu, která snižuje infiltraci nežádoucích prvků do struktury žáromateriálu.

Vliv hutnosti žáromateriálu na jejich výsledné vlastnosti je popsán na několika příkladech. V petrochemickém průmyslu se jedná o jakostní známku A60SLP na bázi andaluzitu, v cementářském průmyslu pro vyzdívky rotačních pecích se používá materiál ARS60SLP a pro sklářský průmysl je určená jakostní známka A75MEG.


Density of Refractories significantly affects their properties in terms of both their physical and mechanical properties, and corrosion resistance in general. The increase in utility properties, especially resistance to corrosion, is possible except to the use of appropriate raw material composition also attain lower porosity and higher density refractory material, which reduces the infiltration of unwanted elements into the structure of refractory material.

Influence density refractory material in their final properties is described in several examples. In the petrochemical industry is a quality mark A60SLP based on andalusite, in the cement industry for lining rotary kilns is used material ARS60SLP and for the glass industry is designated a quality mark A75MEG.
Monolitické vymurovky nístejí narážacích pecí v podmienkach spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

Monolithics Hearth Linings in Reheat Furnaces of U.S.Steel Košice

Bounziová J., Mingyár M. - U. S. Steel Košice, s.r.o., SLOVAKIA


V narážacích peciach spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. sa na pracovnú výmurovku nístejí (pôdy) do roku 2010 aplikovali tavené korundové bloky od rôznych spoločností. Ich životnosť sa pohybovala od 3 do max. 3,6 mil.ton ohriatej vsádzky (brám). Od roku 2010 sa pre pracovnú výmurovku nístejí uprednostňujú monolitické nísteje s aplikovaním nízkocementových a bezcementových vysokohlinitých žiarobetónov. Bezproblémové prevádzkovanie narážacích pecí s monolitickou výmurovkou sa dosiahlo hlavne striktným dodržiavaním technického riešenia a postupov spojených so samotným sušením a nábehom na prevádzkovú teplotu. Prednáška pojednáva o praktických aplikáciach žiaruvzdorných betónov na nístejach narážacích pecí a ich prínosoch pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s r.o..


In reheat furnaces of company U. S. Steel Košice, s.r.o. there were melted corundum blocks from different companies applied on the hearth working lining in 2010. Their life ranged from 3 to max 3.6 million tons of heated charge (slabs). From 2010 the hearth working lining has been preferably repaired by applying low cement and no cement high alumina castables. Trouble-free operation of reheat furnaces with monolithic lining has been achieved mainly by strict adherence to technical solution and procedures related to the actual drying and start-up to operating temperature. The lecture deals with practical applications of castables onto reheat furnace hearths and their benefits for company U. S. Steel Košice, s.r.o..
Pracovná vymurovka konvertora z produkcie RMS, a.s. Košice

Converter working lining from production of the RMS, a.s. Košice

Kamenský R., Popovič, P., Barica S., Chudíková D. - RMS, a.s. Košice, SLOVAKIA
Juhan E. – U. S. Steel Košice, s.r.o., SLOVAKIA


Výroba ocelí v kyslíkových konvertoroch v spoločnostiach U.S.Steel Košice, s.r.o. („USSK“), TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. („TŽ Třinec“) a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.. („EVRAZ“), zahŕňa široký sortiment vyrábaných značiek ocelí s množstvom technologických postupov, cieľom ktorých je dosiahnutie výroby kvalitných akostných známok ocelí s predpísaným chemickým zložením a požadovanou čistotou. Cieľom tohto článku je predstaviť komplexné riešenia pracovných výmuroviek kyslíkových konvertorov z produkcie spoločnosti RMS, a.s. Košice („RMS a.s.“), ktoré spĺňajú vyššie požadované kritériá.
Žárovzdorné vyzdívky nalévacích pánví – použití ASC materiálů

Refractory linings of pig iron transport ladles – using ASC materials

Lasota J., Molin A., Kantor Č., Powetz R. - Refrasil s.r.o., Třinec - Konská, CZECH REPUBLIC


Již od roku 1973 nalévací pánve neslouží pouze k transportu surového železa z vysoké pece na ocelárnu, ale jsou používány i jako zařízení, ve kterém jsou v surovém železe upravovány např. obsahy síry. S tím jsou spojené vyšší nároky na pracovní vyzdívku nalévacích pánví a to z důvodu změn v provozních podmínkách. Tato přednáška pojednává o optimalizaci pracovní vyzdívky nalévací pánve, problémech z životnosti pracovní vyzdívky. V článku je uveden vývoj konstrukcí a materiálů pracovních vyzdívek používaných v tomto zařízení v Třineckých železárnách. Hlavním tématem je použití materiálu ASC v pracovní vyzdívce a dosažené životnosti. Tato přednáška navazuje na přednášku prvně uveřejněnou v Praze na Mezinárodní konferenci o žárovzdorných materiálech v roce 2011 („Refractory Linings of Pig Iron Transport Ladels“).
Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu

Examination of the properties of silica linings of heating walls of large capacity coke oven batteries after 20 years of operation


Nevřivová L. - VUT FAST, Ústav THD, Brno, CZECH REPUBLIC
Kotouček M., Lang K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC


Při produkci dinasových výrobků probíhají v materiálu rozsáhlé chemické a zejména mineralogické přeměny. Je obecně známo, že tyto přeměny v dinasových kamenech po jejich vyrobení nekončí, ale pokračují i při použití výrobků v provozu. Během provozu dochází vlivem různorodých provozních podmínek k dalším zásadním změnám struktury a vlastností dinasových kamenů. Působením různě vysokých teplot a pokračujícím průběhem fyzikálně-chemických reakcí za účasti přicházejících chemických složek z uhelné vsázky dochází až ke zřetelnému zonálnímu rozvrstvení původních kamenů, provázenému různými objemovými změnami materiálu jednotlivých vrstev. Tyto nepravidelnosti v chování dinasu jsou pak příčinou vnitřních pnutí v kamenech a deformací vyzdívek, které mohou vyústit až v borcení stěn, poruchy kotvení pecí a zkrácení životnosti zdiva. Vzhledem k praktickým dopadům změn vlastností dinasu, během jeho použití ve vyzdívkách průmyslových zařízení, je žádoucí znát co největší objem informací o příčinách, průběhu a rozsahu těchto změn.


In the production of silica products take place in the material extensive chemical and mineralogical particular transformation. It is well known that these transformations in silica bricks after their manufacture does not stop, but continue during using the bricks in operation. During operation occurs due to a variety of operational conditions to other fundamental changes in the structure and properties of silica bricks. Effects of various temperature levels and the continuing process of physico- chemical reactions with the participation of incoming chemical components of the coal batch is stratification of the original bricks with volume changes of the material. These irregularities in the behavior of silica are then cause internal stresses in the bricks and deformations of lining, which could result in warping of walls and shortening the service life of the masonry.For understanding of practical effects of changes in properties of silica during its use in lining of industrial units, it is desirable to know the maximum of information about the causes, processes and range of these changes.
Nové, energeticky nejúspornější žíhací pece v kovoprůmyslu

New energy saving annealing furnaces in metal working industry

Kalousek Z. - Ústav využití plynu Brno, s.r.o., Brno, CZECH REPUBLIC


Nové energeticky nejúspěšnější žíhací pece v kovoprůmyslu

Všeobecný trend snižování energetické náročnosti se týká i žíhacích pecí v kovoprůmyslu. Současně nejlepší obvykle využívaný topný systém jsou rekuperační hořáky. Ani ty však nepředstavují nejvyšší stupeň úspory plynu a elektřiny. Využití nejúspornějších regeneračních hořáků obvyklé konstrukce brání některé jejich zásadní konstrukční nedostatky. Ty však odstraňuje patentovaný Regens Multiflame ÚVP Brno, který byl úspěšně aplikován na 2 žíhací pece v Metso Minerals, slévárna Přerov, kde se podařilo dosáhnout úspory až 70% plynu oproti systému s centrálním rekuperátorem a 40% oproti rekuperačním hořákům v rámci koncernu Metso. O tom pojednává tato přednáška včetně fotografií z aplikací.
REACH: RCF (žiaruvzdorné keramické vlákno) a možnosti budúceho využitia vysoko tepelného izolačného vlákna

REACH: the regulation of RCF and future options for high temperature insulating fibre


Mazurkiewicz P. - Thermal Ceramics Polska, Gliwice, POLAND


RCF has now been used industrially for over 50 years and it has transformed the design of industrial furnaces by offering lower density insulation with improved energy efficiency compared with brick and castable solutions. If approved, the recent proposal under REACH to submit RCF to authorisation will require European RCF users to consider alternative designs which do not use RCF.
Recyklovanie použitého žiaruvzdorného materiálu MgO-C

Recycling of spent MgO-C refractory material


Šuška J. - Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava, SLOVAKIA
Holleis B. - Messer Austria GmbH, Gumpoldskirchen, AUSTRIA
Filipiak M. - INTOCAST Slovakia a.s., Košice, SLOVAKIA


Pri výrobe surového železa a ocele v oceliarňach sa používajú rôzne druhy žiaruvzdorných materiálov pre taviace pece, rafináciu a prepravné zariadenia. Príspevok popisuje recyklovanie použitého žiaruvzdorného materiálu MgO-C z elektrických oblúkových pecí. Recyklovanie použitého žiaruvzdorného materiálu sa uskutočnilo na rotačnej peci v prevádzke Hačava, spoločnosti INTOCAST Slovakia a.s., v spolupráci so spoločnosťou Messer Tatragas.

Počas recyklovania sme použili aplikáciu kyslíkového obohacovania, prostredníctvom kyslíkovej trysky. Súčasťou tejto práce sú informácie ohľadom testovania materiálu MgO-C v technologickom kompetenčnom centre pre metalurgiu v spoločnosti Messer v Rakúsku, úpravy vsádzkového materiálu, výroby materiálu na reálnej rotačnej peci, kvality získaného produktu, ekonomiky procesu a jeho opätovného použitia.


In the ironmaking and steelmaking processes at steelworks, various types of refractories are used for the linings of furnaces for smelting, refining and conveying operations. This paper describes the recycling of spent MgO-C refractory from electrical arc furnaces (EAF). Recycling of spent refractory material was carried out in the operating company Intocast Hačava in collaboration with company Messer Tatragas.

During the recycling we used application of oxygen enrichment, through the oxygen lance. Information about testing of the material MgO-C in technology competence center for metallurgy at Messer in Austria, preparation of batch material, production of the material at the real rotary kiln, quality of the product, economics of the process and its reusing in the metallurgical industry are part of this work.
Skúšky filtrácie odlievanej ocele s použitím keramických uhlíkových filtrov

Tests of cast steel filtration with using of ceramic-carbon filters

Lipowska B., Witek J., Wala T. - Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division, Gliwice, POLAND
Karwinski A., Wieliczko P. - Foundry Research Institute, Kraków, POLAND
Asłanowicz M., Osciłowski A. - Ferro-Term, Łódź, POLAND


Trials of cast steel filtration using two types of newly-developed foam filters in which carbon is the phase binding ceramic particles have been conducted. During filtration the filters were subjected to the attack of a flowing metal stream having a temperature of 1650°C. The physical and chemical characteristics and an analysis of the filters’ microstructure before and after the filtration trial the following were done.
Aplikácia röntgenovej fluorescenčnej metódy pre analýzu materiálov obsahujúcich karbid kremíka

Application of X-Ray Fluorescence method for analysis of silicon carbide containing materials

Burdyl M. - Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division, Gliwice, POLAND


Until recently, three standards concerning chemical analysis of silicon carbide raw materials and products were obligatory in Poland. These standards describe determination of compounds by classical (wet) methods, like titration and also gravimetric and spectrophotometric analysis.
Apart from classical methods, a PN-EN ISO 21068:2010 standard describes procedures for determination of main compounds by ICP-OES method and XRF method.
Silicon carbide is a non-oxide compound, preparation of a sample containing SiC requires its oxidation to silicon dioxide. This reaction is highly destructive to platinum crucible, used for sample preparation. That is why specific approach to sample preparation is necessary.
This work shows requirements and results of using XRF method in determination of main compounds.
Korózia Al2O3 - ZrO2 - SiO2 (AZS) materiálu používaného pri tavení úžitkového skla

Corrosion of Al2O3 - ZrO2 - SiO2 (AZS) refractory material in industrially tableware glass melting


Kraxner J., Šimurka P., Klement P. - Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla, spoločné pracovisko ÚACH SAV, TnU AD a FCHPT STU, Trenčín SLOVAKIA
Paučo T., Vrábel P. - Rona a.s., Lednické Rovne, SLOVAKIA


Korózia žiaruvzdorného materiálu býva pri tavení skiel jednou z hlavných príčin výskytu nehomogenít vo finálnom výrobku. Poznanie štruktúry žiaromateriálu a jeho reakcie so sklovinou umožňuje určiť lokalitu pôvodu defektu v taviacom agregáte.

Prezentovaná práca sa zaoberá koróziou Al2O3-ZrO2-SiO2 (AZS) žiaruvzdorných materiálov používaných pri priemyselnom tavení úžitkového skla. Na vzorkách žiaromateriálov odobratých po skončení kampane z taviacej časti boli SEM/EDX analýzou stanovené koncentračné profily jednotlivých prvkov v  žiaromateriáli.

Výsledky analýzy poukázali na to, že prvkové koncentračné profily v žiaromateriáli lokalizovanom nad hladinou taveniny sa líšia od koncentračných profilov žiaromateriálu, ktorý bol počas kampane v kontakte so sklovinou.

S cieľom identifikovať potenciálny zdroj nehomogenít boli získané výsledky porovnané so zložením šlír vyskytujúcich sa vo výrobkoch počas štandardnej výroby.


Refractory corrosion during industrial glass melting process results into the presence of various inhomogeneities in final product. The understanding of the structure of refractories and their reactions with glass melt may often lead to the precise definition of source of such defects in the glass furnace.

The corrosion of Al2O3-ZrO2-SiO2 (AZS) refractories used at industrially tableware glass melting has been studied. Concentration profiles of particular relevant elements at cross section refractory-interlayer-glass were determined by SEM/EDX on refractory samples taken from melting part of the glass furnace after campaign termination. The character of the elements concentration profiles in the refractory placed above corrosion line differs from profiles of refractory that has been in contact with glass melt. To identify potential source of inhomogeneities, results of the analysis were compared with the elemental composition of cords present in final products.
Bázické vymurovky v metalurgii medi, Sústava MgO(s)-(Na2O-SiO2)(l)

Basic refractory in copper metallurgy, MgO(s)-(Na2O-SiO2)(l) system

Vadász P., Tomášek K., Sučik G., Grambálová E., Medveď D. - Faculty of Metallurgy of the Technical University, Košice, SLOVAKIA
Hnatko M., Bystrický R. - Ústav anorganickej chémie, SAV Bratislava, SLOVAKIA


Článok prezentuje výsledky modelových koróznych skúšok v sústave MgO(s) – Na2O·2SiO2, ktoré sa realizovali kvapkovou koróznou skúškou vo vysokoteplotnom mikroskope. Vzorka korózneho média (Na2CO3—SiO2) bola umiestnená na podložke z kryštálu tavenej magnézie — periklasu štiepaného v rovine 001 . Teplota koróznej skúšky bola 1300°C s expozíciou 30, 60 a 120 minút na vzduchu.

Vyhodnocovanie sa robilo mikroskopickým hodnotením vzoriek, lokálnou prvkovou EDX, analýzou SEM a RTG difrakčnou fázovou analýzou.

Získané výsledky potvrdzujú interakcie taveniny Na2O—SiO2 s podložkou z kryštálu periklasu. V oxidačných podmienkach skúšky bola v podložke vo vrstve do hĺbky cca 150 μm pozorovaná prítomnosť katiónov sodíka. V blízkosti fázového rozhrania s—l sa v materiáli podložky objavili defektné oblasti s prítomnosťou iónov sodíka. Penetrácia iónov kremíka do kryštálu periklasu sa nepotvrdila.


The article presents the results obtained by testing of corrosion process in synthetic model system MgO(s)—Na2O·2SiO2, realized by high temperature optical microscope. Corrosive common milled mixture of Na2CO3 and SiO2 has been placed on the crystal fused magnesia surface parallel with plane (hkl) 001. Tests were carried out on the air at temperature 1300 °C with 30, 60 and 120 minutes of exposure.

The tests evaluation was made by a local elemental EDX analysis, SEM analysis and X—ray diffraction phase analysis.

The exploration of tested samples confirms the interaction between sodium melt and impacted periclase surface. The cracks appeared on phase interface of sodiumdisilicate — periclase. Sodium ions in cracks and in exposed periclase layer to depth approximately 150 μm have been observed. In spite of this, the silicon ions have not been confirmed in periclase plate.
Korózia korundu a periklasu popolom biomasy

Corrosion of corundum and periclase by biomass ash


Fröhlich L., Vojtko M. - Faculty of Metallurgy of the Technical University, Košice, SLOVAKIA


Hľadanie alternatívnych energetických zdrojov vedie k čoraz častejšiemu využívaniu obnoviteľnej energie z biomasy, ktorá je zakódovaná v jej organických zlúčeninách. Spálením biomasy ostávajú po procese tuhé zvyšky, popol. Podľa nastavených podmienok spaľovania, hlavne teploty a aerodynamických parametrov, môže popol priamo atakovať žiaruvzdornú výmurovku spaľovacieho agregátu, interagovať s ňou a spôsobovať jej koróziu.

V uvedenej práci je popísané korózne pôsobenie popola na monokryštalické formy korundu a periklasu, ako základných zložiek niektorých žiaruvzdorných materiálov. Štúdium prebiehalo v dvoch samostatných sústavách, popol – periklas a popol – korund. Výsledkom experimentálneho štúdia interakcie sú získané poznatky o diametrálne odlišnom mechanizme primárneho pôsobenia popola na tieto kryštalické štruktúry.


Search for alternative energy sources leads to increased use of renewable energy from biomass, which is stored in its organic compounds. After the biomass burning process there remain solid residues, ash. According to the preset conditions of combustion, particularly temperature and aerodynamic parameters, ash can directly attack the refractory lining of the combustion unit, interact with it and cause its corrosion.

The present work describes the corrosive action of ash on monocrystalline forms of corundum and periclase as principal components of some refractory materials. Two separate systems were studied, ash periclase, and ash - corundum. The result of experimental study of these interactions is knowledge of radically different primary mechanism of action of the ash on these crystalline structures.
Žárovzdorné vyzdívky kotlů ve spalovnách komunálního odpadu

Refractory linings of boilers of waste incineration plants

Tomšů F., Wallo K. - Bratislava, SLOVAKIA
Henek M. – Průmyslová keramika, spol. s r.o., Rájec – Jestřebí, CZECH REPUBLIC


Refractory linings for the protection of boiler tube walls of waste incinerators are described. The refractory lining protects the tube walls for the aggressive combustion products and provides a high heat transfer to the walls. The lining is exposed to thermal, chemical and mechanical stresses. The effect of operating conditions on the lining behaviour is decribed. Best results are obtained with phosphate bonded silicon carbide monolithics.