REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
PCO ŻARÓW S.A. ŽIARUVZDORNÉ A IZOLAČNÉ VÝROBKY PRE TEPELNÉ ZARIADENIA
PCO ŻARÓW S.A. REFRACTORY AND INSULATING PRODUCTS FOR THERMAL DEVICES
Kostrzewski R. - PCO ŻARÓW S.A, Żarów, POLAND

The thermal devices applied nowadays in several industries require high quality refractory and insulating products resistant against the stresses and impacts coming from all the thermal, mechanical and chemical processes being in these devices. Growing demand for these products obliges manufacturers to continued development and improvement. This article aims to present the experience and capabilities of PCO ŻARÓW S.A. in manufacturing and supplying of refractory materials.FÁZOVÉ ZLOŽENIE DRUHOTNÝCH SUROVÍN Z POUŽITÝCH ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV
PHASE COMPOSITION OF SECONDARY RAW MATERIAL BASED ON USED REFRACTORIES
Richter F. - Mineralmahlwerk Westerwald Horn GmbH & Co. KG, Weitefeld, GERMANY

The reuse of spent refractory material has a permanent place in the commodity portfolio of manufacturers. However, the recycled materials are no longer what they once were; they have changed during use. Sintering, phase formation or conversion, the absorption of impurities and a number of other processes determine the composition and properties of the used material. Three different alumina based recyclates and a magnesia based material from the production program of Mineralmahlwerk Westerwald are presented, their phase composition is described and their characteristics are discussed.VYUŽITÍ REZONANČNÍ METODY STANOVENÍ DYNAMICKÉHO MODULU PRUŽNOSTI PŘI CHARAKTERIZACI VLASTNOSTÍ A OPTIMALIZACI VÝROBY ŽÁRUVZDORNÝCH STAVIV
USE OF THE RESONANT METHOD BY DETERMINATING THE DYNAMIC YOUNG´S MODULUS ON CHARACTERIZATION OF PROPERTIES AND REFRACTORIES PRODUCTION OPTIMIZATION
Tihlařík P., Kovář P., Lang K. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

Stanovení modulu pružnosti pomocí rezonančních frekvencí a útlumu za laboratorních a zvýšených teplot může napomoci blíže definovat mikrostrukturní vztahy uvnitř hmoty a může přispět k optimalizaci výroby. Bude diskutován postup měření s ohledem na maximální přesnost stanovení materiálové charakteristiky. Pro různé materiálové skladby bude ověřen tvar vzorků ve vztahu k reprodukovatelnosti výsledků.

The Young´s modulus determination with use of resonant frequency and damping of samples during laboratory and high temperature conditions are tools to define the microstructural relations inside the matter. There will be discused this method with regard to maximal reliability of material properties determinating. The relation between shape and composition of samples will be examinated. A Poisson ratio of materials will be discussed as a elastically-deformational characteristic.CHEMICKY VÁZANÉ ŽÁROBETONY
CHEMICALLY BONDED CASTABLES
Fiala J., Kučera Z. – ŽÁROHMOTY, spol. s r. o, CZECH REPUBLIC

Autoři se zabývali přípravou a hodnocením vzorků žárobetonů s chemickou vazbou se zvýšenou odolností vůči náhlým teplotním změnám. Byly připraveny vzorky vibrolicích žárobetonů s hydraulickou a chemickou vazbou. Hodnoceny byly dosažené fyzikální parametry po vysušení a výpalu na klasifikační teplotu (KT) dle normy ČSN EN ISO 1927-6 a dále odolnost proti teplotním změnám podle normy DIN 51 068. Zlepšené odolnosti vůči náhlým teplotním změnám lze dosáhnout několika způsoby, např.: snížením obsahu SiO2 v matrixu žárobetonu, vytvořením podmínek pro tvorbu mullitu, u korundových výrobků zavedením pojiva sol-gel místo pojiva hydraulického, zavedením složky s velmi odlišnou teplotní roztažností, zavedením složky s vysokou tepelnou vodivostí, aj.

This paper describes development and assessment thermal shock resistant of vibration chemically bonded castables. The physical properties of the refractory castables were tested according to the ČSN EN ISO 1927-6 standards and the thermal shock resistance was measured according to DIN 51 068. It is concluded in accordance with theoretical knowledge that the reduced amount of microsilica in matrix can improve the thermal shock resistance of monolithics. The research resulted in the development of several hydraulicaly and chemically bonded castables suitable for application where the thermal shock resistance is required.NOVÉ PRÍSADY ZABRAŇUJÚCE ZMÁČANIU A ICH VZÁJOMNÉ PȎSOBENIE S HLINÍKOVÝMI ZLIATINAMI
NOVEL ADDITIVES FOR NON-WETTING AND THEIR INTERACTIONS WITH ALUMINIUM ALLOYS.
Zhang M., Kannabiran S. - Refractory Research Centre, Höganäs Bjuf AB, Bjuv, SWEDEN

Degradation of refractories through corundum growth is a major failure mechanism for refractories used in aluminum melting and holding furnaces. The temperature above the metal line often reaches 1200°C due to faster melting rate. The conventional non-wetting additives become ineffective when the temperature is over 1100°C. It is in this context this paper presents results of interactions of novel additives sodium, phosphorus and boron bearing silicate glasses with Al-5%Mg-5%Zn alloy.RIEŠENIE MEDZIPANVY ŽIARUVZDORNÝMI VÝROBKAMI SPOLOČNOSTI ŽIAROMAT V ŽELEZIARŇACH PODBREZOVÁ
SOLUTION OF TUNDISH LADLE WITH REFRACTORY PRODUCTS OF THE COMPANY ŽIAROMAT IN ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
Ďurik Ľ. - ŽIAROMAT a.s., Kalinovo, Švantner J., Hradil J. - ŽP a.s., Podbrezová, SLOVAK REPUBLIC

Príspevok je zameraný na riešenie medzipanvy žiaruvzdornými výrobkami z produkcie Žiaromat, a.s. v spoločnosti Železiarne Podbrezová. Uvedené riešenie medzipanvy bolo vyvolané a následne iniciované prebratím vlastníckych práv do rúk Železiarní Podbrezová, a.s. v roku 2004. Na základe uvedenej skutočnosti sa začalo s inováciou a vývojom nových žiaruvzdorných výrobkov pre jednotlivé výmurovky medzipanvy a jej uzly. Od obdobia roku 2004 prešlo riešenie výmuroviek medzipanvy určitými etapami, ktoré vyústilo až do súčasnej podoby. Trvalá výmurovka používa samotekúci nízkocementový žiarobetón a na jej opravu sa používa torkretačný žiarobetón. Pracovná výmurovka je tvorená nástrekovou hmotou. Na vlastnosti pracovných výmuroviek sú kladené vysoké nároky, pretože ovplyvňujú nielen životnosť trvalej výmurovky, ale radu ďalších faktorov ako sú tepelné straty a mikročistota odlievanej ocele. Medzipanva ďalej používa žiarobetónové prefabrikáty (monolity) ako dopadová doska, prepážka, horná a dolná výlevka a pre spájanie žiaruvzdorných materiálov rýchlo tuhnúci tmel.

This article is aimed at the solution of tundish ladle with refractory products manufactured by the company Žiaromat, a.s. in the company Železiarne Podbrezová. The said solution of tundish ladle was induced and subsequently initiated since 2004, when Žiaromat a.s. became a part of the portfolio of Železiarne Podbrezová a.s.. The aforementioned fact led to innovation and development of new refractory products for individual tundish lining and its units. Solution of tundish linings has passed through certain stages since 2004, leading to its current form. The permanent lining uses self-flowing low cement castable and gunning castable is used for its repairs. The working lining is created with sprayed tundish mix. There are high demands placed on properties of working linings, because they affect not only the operating life of the permanent lining, but also a number of other factors such as heat losses and micro-purity of cast steel. The tundish ladle also uses castable prefabricates such as impact pad, skimmer block, upper and lower nozzles and fast hardening mastic for connecting refractory materials.VLASTNOSTI ŽIAROBETÓNOV NA BÁZE SiC Z PRODUKCIE IPC REFRACTORIES
PROPERTIES OF REFRACTORY CASTABLES ON SiC BASIS FROM IPC REFRACTORIES PRODUCTION
Vrábľová N., Slosiar Š. - IPC REFRACTORIES spol. s r.o., Košice, SLOVAK REPUBLIC

Práca je zameraná na vývoj a posúdenie nových druhov žiarobetónov na báze SiC, laboratórne testovanie rôznych druhov väzieb, stanovenie fyzikálno-chemických vlastností, pevnosti v tlaku, pórovitosti a tepelnej vodivosti. Uvedené druhy žiarobetónov sú pre svoje vlastnosti určené pre použitie v energetike a vo vymurovkách spaľovacích pecí.

The work is focused on development and assessment of new types of refractory castables on SiC basis. Laboratory testing of different kinds of bonds, determination of physicochemical properties, cold crushing strenght, porosity and thermal conductivity. For their properties, mentioned types of refractory castables are designed for use in energy sector and in combustion furnace lining.INTENZIFIKÁCIA ŽIARUVZDORNEJ VÝMUROVKY OHRIEVAČOV VETRA S VONKAJŠOU SPAĽOVACOU ŠACHTOU V U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O.
REFRACTORY LINING INTENSIFYING FOR US STEEL KOSICE STOVES WITH EXTERNAL COMBUSTION CHAMBER
Lučan M. - U. S. Steel Košice, s.r.o., Chudíková D. - RMS a.s. Košice, Mikulajčík M. – METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o., SLOVAK REPUBLIC

Ohrievače vetra patria k najväčším spotrebičom energie v hutníckych spoločnostiach. Výroba surového železa vo vysokých peciach sa nezaobíde bez predohriatého fúkaného vetra. Horúci vietor má priamy vplyv na výkonnosť vysokej pece a intenzifikuje energetickú náročnosť znížením mernej spotreby metalurgického koksu vo vysokopecnom procese. Konštrukcia ohrievačov vetra (OV) prešla dlhodobým vývojom. Nedostatky OV s vnútornou spaľovacou šachtou, predovšetkým s malou trvanlivosťou spaľovacej šachty priviedli konštruktérov ku vytvoreniu OV s asymetrickou presadenou kupolou s vonkajšou spaľovacou šachtou.. Takýto typ ohrievačov bol postavený v r. 1979 v U. S. Steel Košice v rámci GO VP2. Predmetná prednáška hodnotí praktické skúsenosťami a poznatkami z oblasti žiaruvzdorných výmuroviek OV, ich opráv v priebehu stredných opráv (SO), čo súvisí s predlžovaním životnosti výmurovky OV uvedeného typu.

Blast stoves belong to the biggest consumers in metallurgical companies. The production of pig iron in blast furnaces does not get by preheated blown air. Hot air affects directly the efficiency of blast furnace and intensifies energetic demand by decreasing the specific metallurgical coke rate in blast furnace production process. The design of blast furnace stove proceeded by long term development. The limitations of blast furnace stoves with inner combustion shaft, in the first place by low durability of combustion shaft, drove the designers to engineer a new asymmetric offset dome with outer combustion shaft. This kind of blast stove was established in1979 in U.S.Steel Košice, s.r.o. within general repair of blast furnace no. 2. This article evaluates practical experience and knowledge in the field of blast stove refractory linings, their repairs within the medium extent repairs, what is related to prolongation of this type of blast stove refractory linings.HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ NOVĚ VYVINUTÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ Z PRODUKCE FIRMY SEEIF CERAMIC A.S.
EVALUATION OF PROPERTIES OF NEWLY DEVELOPED REFRACTORY MATERIALS PRODUCED IN SEEIF CERAMIC, A.S.
Tofel P. - SEEIF CERAMIC, a.s., Rájec Jestřebí, CZECH REPUBLIC

Příspěvek se zabývá hodnocením užitných vlastností žárovzdorných materiálů na základě výsledků laboratorních zkoušek. Pro materiály používané k odlévání kovů je zásadní jejich odolnost proti koroznímu působení tavenin. Zvláště agresivně se chovají některé legovaných oceli. Ve společnosti SEEIF Ceramic bylo vyvinuto několik druhů vysoce jakostních materiálů schopných dlouhodobě odolávat působení roztavených ocelí za vysokých teplot, vhodných pro licí soustavy k odlévání oceli v ocelárnách. Byly hodnoceny vlastnosti těchto materiálů a vypovídací schopnost laboratorních zkoušek, především s ohledem na korozní odolnost. Je diskutována možnost posouzení užitných vlastností žáromateriálů na základě stanovení úhlu smáčení.

This paper focuses on the testing and evaluation of utility properties of the newly developed refractory materials. For materials used for metal casting is the resistance to corrosive melts crucial property. This is very important especially when some alloy steels are used, which are very aggressive. Several types of high quality materials, capable of withstanding long-term exposure of the molten steel at high temperatures were developed in SEEIF Ceramic, a.s. This materials are suitable for gating systems used in steel plants. Several properties of this materials were evaluated, especially regarding corrosion resistance. The possibility of inference on utility properties by determining the contact angle is also discussed.REGENERAČNÍ ELEVÁTOROVÁ PEC NA VÝROBU TEMPEROVANÉ LITINY V BRANO A.S., HRADEC NAD MORAVICÍ
REGENERATIVE ELEVATOR FURNACE FOR THE PRODUCTION OF TEMPERED CAST IRON AT BRANO A.S.
Kalousek Z. - ÚVP Brno, s.r.o., CZECH REPUBLIC

Přednáška popisuje nově postavenou pec s vláknitou vyzdívkou a topným systémem 2 x REGENS - RADIANT 220 kW (sálavá trubka). Pec je určená k výrobě temperované litiny v oduhličující atmosféře při teplotě 1 030 °C. Oproti původní peci MATHIASLUDWIG bylo dosaženo snížení spotreby plynu o 80% na 20% původní spotřeby a teploty spalin do 100 °C.ENDOSKOPIA OHRIEVAČOV VETRA ZA PREVÁDZKY
ENDOSCOPY OF THE HOT BLAST STOVE IN OPERATION
Lučan M. - U. S. Steel Košice, s.r.o., Mikulajčík M. - METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o., Chudíková D. - RMS a.s., SLOVAK REPUBLIC

Ohrievače vetra (OV) zaisťujú ohrev fúkaného vetra pre vysokú pec (VP) na predpísanú teplotu podľa technologických požiadaviek a tepelnej kapacity OV. Z pohľadu výroby surového železa patria k neodmysliteľnej súčasti vysokých pecí a preto je nutné sa zamerať na spoľahlivosť prevádzky týchto hutných agregátov. Ohrievač vetra je regeneratívny výmenník tepla tvorený oceľovým plášťom ukotveným v betónovom základe a je vymurovaný špeciálnym žiaruvzdorným materiálom. Práve žiaruvzdorná výmurovka je limitujúcim článkom konštrukcie OV, ktorá určuje jeho životnosť. Snahou každého prevádzkara je správny chod zariadenia s čo najdlhšou životnosťou pri najnižších nákladoch na prevádzku. Preto je dôležite poznať stav svojho zariadenia v prevádzkových podmienkach. Prednáška sa zaoberá jednou z metód pre identifikáciu stavu OV a to endoskopiou za plnej prevádzky, ktorá umožňuje nahliadnuť na stav žiaruvzdornej výmurovky počas „teplého“ stavu. Včasnou a správnou diagnostikou poškodených miest výmurovky je možné lepšie zhodnotiť nutnosť odstavení OV do stredných opráv a tým predlžíme životnosť výmurovky.

Hot blast stoves ensure heating of the blown air for the blast furnace to the prescribed temperature according to the technological requirements and heat capacity of the blast stove. In terms of production of raw iron are these stoves an essential part of the blast furnace and therefore it is necessary to focus on the operational reliability of these metallurgical aggregates. The hot blast stove is a regenerative heat interchanger adorned with steel shell, which is anchored in concrete ground. Concrete ground is formed by special refractory material. Exactly refractory material is limiting factor of the blast stove construction, what determines his performance. The effort of the blast stove operator is the correct process of the equipment according to the longest performance with the lowest production cost. Therefore, it is very important to know the state of the equipment during production conditions. The article solves one of the method for state intensification of blast stove by using of endoscopy at full production process. This method allows to look in the state of the refractory lining at working condition. By early and correct diagnosis damaged places of the blast stove it is possible to evaluate the obligation of blast stove layoff better. Therefore, it is possible to achieve the performance prolongation.ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY PRE MEDZIPANVY: CELKOVÝ PRÍSTUP
TUNDISH REFRACTORY: A HOLISTIC APPROACH
Willoughby C., Cowther R. – CALDERYS, GERMANY

As a leading provider of refractory solutions and services to the global steel industry, Calderys is considered a reference supplier by steel makers across the globe. Our global network of steel industry experts ensure that we propose the most suitable products based on your requirements and deliver to you superior refractory performance and reliable services. We’re able to do so by combining our innovative product range and pioneering implementation techniques with end-to-end project management services. We consistently deliver the following value to our customers in the steel industry: Value Optimisation by offering tailor made solutions that meet the commercial and technical criteria for optimal performance; Complete Refractory Solution => we offer the full range of refractory products to meet the process needs of modern steelmaking; Technology Expertise => by contributing to ensure the best possible steel quality and cleanliness results, whilst adhering to strict environmentZDOKONALENÉ CHEMICKY VIAZANÉ ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY V HUTNÍCTVE A PRI ODLIEVANÍ
ADVANCED CHEMICALLY BONDED REFRACTORY MATERIALS IN METALLURGY AND CASTING
Csásár C. - Auras Refractories Ltd., Kistarcsa, Hungary

Increase of lining lasting and decrease of installation time is more and more demanded in metallurgy and blast furnace runners. AUFLOW product family developed by Auras Refractories Ltd. offers a solution for various areas of industry. These materials set in 1-4 hours, heating up can be started right after demoulding, and shall not wail 24 hours for setting as in case of traditional refractory castables. Heating up is quite rapid, only 8-15 hours, compared to the usual 3-6 days. These materials have good strenght and good tolerance of heat deviation, good hot crushing strength and good resistance against corrosion. Application of them is quite favorable in various areas of industry due these properties.ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY PRO PRIMÁRNÍ VÝROBU HLINÍKŮ
REFRACTORY MATERIALS FOR PRIMARY ALUMINIUM PRODUCTION
Kovář P., Lang K., Strouhal T. - P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, CZECH REPUBLIC

Produkce hliníků během 10 let se zdvojnásobila a dochází k rozšíření do různých odvětví průmyslu díky nízké hmotnosti a odolnosti proti rezavění. Hlavní oblasti použití hliníku jsou při výrobě automobilů, lodí, letadel či ve stavebnictví. Díky rozmachu výroby tohoto kovu se stal hlinikářský průmysl jedním z hlavních odběratelů žárovzdorných materiálů P-D Refractories CZ. Pro primární výrobu hliníku dodáváme hlinitokřemičité výrobky hutné i izolační společně s velkorozměrovými bloky vyráběnými technologií litím. Hlavní podmínkou dodávek je nejen splnění požadavků na vlastnosti žáromateriálu, ale i efektivní využití surovin s důrazem na jejich ceny. Jsou popsány vlastnosti žárovzdorných materiálů nejen pro elektrolyzéry, kde provozní teploty nepřevyšují 1000 °C, ale také pro pece pro výpal anod s provozními teplotami nad 1250 °C.

Aluminium production over 10 years has doubled and is being expanded into various industries through low weight and resistance to corrosion. Main areas of application of aluminium are the production of automobiles, ships, airplanes or in building industry. With the expansion of production of this metal aluminium industry has become one of the main consumer of refractory materials produced by P-D Refractories CZ. For primary aluminium production we supply dense and insulating aluminosilicate bricks together with large-size top blocks produced by casting technology. The main condition is to supply not only achievement of characteristics of refractory materials but also efficient use of raw materials with emphasis on their prices. The properties of the refractory materials are described not only for electrolysers, where operating temperatures are less than 1000 °C, but also for anode baking furnaces with operating temperatures above 1250 ° C.GEOMETRICKÉ ÚPRAVY DOPADOVÝCH MIEST V PÁNVACH A MEDZIPANVÁCH
GEOMETRIC IMPACT POINTS IN LADLES AND TUNDISHES
Vrábľová N., Priesol I. - IPC Refractories spol s r.o., Buľko B., Demeter P. - Ústav metalurgie, Hutnícka fakulta v Košiciach, SLOVAK REPUBLIC

Súčasné trendy spracovania ocele ukazujú, že približne až 96 % produkovanej ocele sa spracováva kontinuálnym liatím. Vzhľadom na tento fakt, dochádza k neustálemu zvyšovaniu požiadaviek na žiaruvzdorné materiály prichádzajúce do styku s tekutým kovom v medzipanvách, a taktiež v panvách. Práca sa z tohto dôvodu zaoberá elimináciou nepriaznivých faktorov ovplyvňujúcich životnosť pracovnej výmurovky aplikáciou sférického systému v medzipanvách, ktorý na základe ovplyvnenia geometrie dopadového miesta, v konečnom dôsledku zvyšuje životnosť pracovnej výmurovky, zamedzuje tvorbe mŕtvych zón a červeného oka, vytvára najvýhodnejšie podmienky, zo známych konfigurácií, pre vyplavenie inklúzii na fázové rozhranie kov – troska, čo výrazne zlepšuje ekonomiku. Geometrickými úpravami dopadového miesta v panvach, je taktiež možné vylepšiť kvalitatívne a funkčné vlastnosti dna paniev, ako je to následne popísané v práci.

Current trends in steel processing indicates, that approximately 96% of produced steel is processed by continual casting. Due to this fact, the requirements for refractory materials which are in contact with the liquid metal in the tundish and ladles are constantly increasing. This work is therefore concerned with elimination of negative factors that are affecting the life of the working lining, by application of the spherical system, which under influence of geometry impact points, ultimately increases the working life of the lining at average 20-30%.ANALÝZA TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ FÁZY OCHLADZOVANIA V ZVONOVÝCH PECIACH
THERMO-TECHNICAL INVESTIGATION OF THE COOLING PHASE AT BELL TYPE FURNACES
Sevcsik M., Kapros T. - TŰKI R&D Company for Combustion Technology, Miskolc, HUNGARY

For annealing of steel coils the cold mill plants apply frequently the bell type furnaces In order to avoid the chemical effects on the surface of the charge, the working space is separated by protective bell. The periodical heating up – cooling down processes cause an intensive thermo-mechanical load for them. This effect decreases their lifetime. On the other hand the efficiency requires to shorten the heat treatment periods by more intensive cooling – frequently by water. The paper introduces the theoretical investigation focused on its substituting by application of cooling bell. There was developed a mathematical model making possible to analyse both the effects of capacity of the fan and of the geometrical data. It is suitable to calculate the heat transfer process at applying of more fans too. Compared with the measured data of furnaces working at present by water cooling, the application of air cooling technology could result significant decreasing of the cycle-time. At running furnaces there was observed, that the cooling water covers unevenly the protective bell. There are formed „dry” and „watery” zones (bands) of vertical position on the surface. The range of their cooling is very different enlarging the mechanical stress within the bells. The model was developed for calculating the effect of the width of the bands too. There was established the effect of the width of bands on the risk of deformation.ŽÁROVZDORNÉ TVAROVKY OBSAHUJÍCÍ SiC SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI OXIDACI.
REFRACTORY CASTABLE SHAPES CONTAINING SiC WITH HIGHTENED OXIDATION RESISTANCE
Pávková N., Henek M. - Průmyslová keramika, spol. s r.o., CZECH REPUBLIC

Využití SiC keramiky, odolné vůči oxidaci za vyšších teplot (>1000 °C), je všeobecně velmi finančně náročné, což omezuje hlavně její širší uplatnění v mnoha tepelných agregátech. Průmyslová keramika, s r.o. nyní přichází s novou řadou žáruvzdorných směsí s různým podílem SiC, vykazující zvýšenou odolnost vůči oxidaci a uvádí tak na trh cenově dostupnou alternativu ke klasické siliciumkarbidové keramice. Tyto směsi jsou určené výlučně pro výrobu odlévaných tvarovek, které jsou následně vypalovány. Obsahem přednášky je představení této nové řady žáruvzdorných materiálů, jejich základní technické parametry a porovnání s obdobnými, dosud vyráběnými materiály. V neposlední řadě jsou zde nastíněny oblasti jejího možného využití a příklady dosavadních aplikací v praxi.

Use of SiC ceramics resistant against oxidation at higher temperatures (>1000 °C) is generally very expensive. This makes it hard to use them more broadly in various heat plants. Průmyslová keramika, Ltd. has developed new line of refractory castables with different amount of SiC that express heightened resistance against oxidation and presents alternative for standard SiC ceramics. Those castables are designed exclusively for production of fire preformed shapes. The topic of this lecture is an introduction of this new line of refractory castables, its primary technical characteristics and comparison with similar commonly known materials. We also present different possibilities of its use and examples of existing applications.ZLEPŠENÍ KVALITY TVAROVEK NA BÁZI BAUXITU
IMPROVE QUALITY OF BRICKS ON BAUXITE BASE
Lasota J., Molin A. – Refrasil s. r. o., Třinec, CZECH REPUBLIC
Cieslar M. - Třinecké železárny a. s. Třinec, CZECH REPUBLIC

Tvarovky na bázi bauxitu jsou používané v řadě hutních agregátů jako pracovní vyzdívka. Ekonomika provozu těchto agregátů, jakož i životnost pracovní vyzdívky závisí mimo jiné na řadě fyzikálních a termomechanických vlastnostech těchto tvarovek. Tyto vlastnosti můžeme ovlivnit vhodným složením matrixu. V přednášce jsou popsány jednotlivé použité žárovzdorné suroviny pro zkoušky a jejich vliv na výsledné parametry. Cílem práce je zlepšit výsledné vlastnosti tvarovek na bázi bauxitu, použitím vhodné žárovzdorné suroviny v matrixu.

Abstract
The bricks on bauxite base are used in many metallurgical aggregates as working lining. The operating economy working of the aggregates, as well as lifetime of working linings depend on many physical and thermo-mechanical properties of those bricks. The properties, can be influenced by the appropriate composition of the matrix. The paper describes refractory raw materials used for the tests and their impact on the test results. The goal of the paper to improve the quality of the bauxite bricks by using the appropriate raw material to the matrix.ŽIAROBETÓN NA DNO LIACEJ PANVY S VYŠŠOU ODOLNOSŤOU VOČI KORÓZII A ERÓZII.
STEEL LADLE BOTTOM CASTABLE WITH HIGHER CORROSION AND EROSION RESISTANCE.
Chudíková D. - RMS a.s. Košice, Červenka M. - U. S. Steel, SLOVAK REPUBLIC

Súčasný trend vo vývoji žiarobetónov na dná liacich paniev sa zameriava na materiály s vysokými úžitkovými vlastnosťami a relatívne nízkou cenou vo vzťahu k merným nákladom na tonu vyrobenej ocele. Na znižovaní merných nákladov sa podieľa najmä výroba ocele v dôsledku zavedenia nových druhov žiaruvzdorných materiálov vyšších akostí, so zlepšenými termo-mechanickými vlastnosťami i zvýšenou odolnosťou proti pôsobeniu panvových oceliarenských trosiek. Za účelom vytvorenia optimálnej tekutej a reaktívnej trosky sa pridávajú troskotvorné prísady. V priebehu odpichu tavby sa do odlievacej panvy pridávajú dezoxidačné, legujúce a odsírovacie prísady. Pri odpichu ocele do liacej panvy sa používa syntetická troska, ktorá slúži ako odsírovacia a rafinačná zmes s tepelno-izolačnými vlastnosťami. Tieto faktory vplývajú na životnosť žiarobetónu na dne liacej panvy.

Current trend in the development of refractory concrete (castable) for ladle bottoms focuses on materials with better properties and relatively low price in relation to the specific cost of 1 ton of produced steel. Reduction of the specific cost is achieved mainly through the production of steel with application of new kinds of refractory materials with higher properties, for example better thermo- mechanical properties and higher resistance to ladle steel slag. Slag-making agents are added in order to form optimal liquid and reactive slag. Deoxygenating, alloying, and desulfurization agents are added into ladle during tapping. Synthetic slag is used during tapping steel into ladle – it acts as desulfurization and refining substance with thermo-insulating properties. These factors affect the castable performance on the ladle bottom.OPTIMALIZACE VYZDÍVKY VOZOVÝCH OHŘÍVACÍCH PECÍ - OHLÉDNUTÍ PO DESETI LETECH OPTIMIZATION OF CAR HEATING FURNACES - A LOOK BACK AFTER TEN YEARS
Kazmirowski Ch. Vávra V. - Rath žárotechnika spol.s r.o., Dvůr Králové nad Labem, CZECH REPUBLIC

Téměř před deseti lety byly v České republice poprvé uvedeny do provozu vozové ohřívací pece s vyzdívkou kombinovanou z tradičních LC-žárobetonů, modulů z vysoce hlinitých vláken a lehčených cihel v pracovní vrstvě. Tím bylo uzavřeno několik let vyhledávání a postupného zlepšování starších koncepcí vyzdívek. Provozní zkušenosti potvrdily vysokou spolehlivost, minimální nároky na údržbu a v kombinaci s moderními systémy hořáků také předpokládané nízké provozní náklady.


Almost ten years ago car-type heating furnaces with lining combining traditional LC-castables, modules made from high alumina fibers and lightweight bricks in the working layer were first put in operation in the Czech Republic. In doing so years of searching and gradual improvement of older concepts of linings had come to an end. Operational experience has confirmed high reliability, minimal maintenance requirements and in combination with modern systems of burners presumed low operating costs, too.VYUŽITIE KVAPALNÉHO KYSLÍKA PRI VÝROBE MŔTVO PÁLENEJ MAGNÉZIE
LIQUID OXYGEN UTILIZATION IN DEAD BURNED MAGNESIA PRODUCTION
Šuška J. - Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava, Mocný M. - SMZ a.s., Jelšava, SLOVAK REPUBLIC

Oxid horečnatý je najdôležitejšou priemyselne využívanou zlúčeninou horčíka s hlavnými aplikáciami v oceliarskom a žiaruvzdornom priemysle. Taktiež často použitý v mnohých iných odvetviach priemyslu vrátane potravinárskeho priemyslu a priemyslu kŕmnych zmesí. Mŕtvo pálená magnézia je vyrábaná v šachtových a rotačných peciach pri teplotách nad 1500°C. Tento článok popisuje technológiu kyslíkového obohacovania radiálnej zložky spaľovacieho vzduchu pri výrobe mŕtvo pálenej magnézie v spoločnosti SMZ a.s. Jelšava.

Magnesium oxide is the most important industrial magnesium compound with its main application in the steel and refractory industry. It is also largely used in many other industrial sectors including the food and animal feed industries. Dead burned magnesia is produced in shaft and rotary kilns at temperatures over 1500°C. This article describes the technology of oxygen enrichment of radial part of burner air for dead burned magnesia production at company SMZ Jelšava a.s.OBOHACOVANIE SPAĽOVACIEHO VZDUCHU KYSLÍKOM PRI VÝROBE CEMENTÁRENSKÉHO SLINKU
OXYGEN ENRICHMENT OF COMBUSTION AIR IN CEMENT CLINKER PRODUCTION
Šuška J. - Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava
Bochen P. - CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, SLOVAK REPUBLIC
Demuth M., Rauch J. - Messer Austria GmbH, Gumpoldskirchen, AUSTRIA

Kyslík je nevyhnutný pre akékoľvek procesy spaľovania. Hoci je vzduch najbežnejším zdrojom kyslíka, nie je najefektívnejší, pretože obsahuje približne 78% dusíka. Dusík je relatívne inertný a neprispieva k reakciám spaľovania. Dusík obsiahnutý vo vzduchu v skutočnosti inhibuje reakcie paliva s kyslíkom a absorbuje teplo z reakcie spaľovania. Technológia kyslíkového obohacovania bola úspešne aplikovaná v oblasti priemyslu metalurgie, skla a tepelnej techniky. Použitím tejto technológie je možné znížiť výrobné náklady pre množstvo procesov, keďže sa cena paliva neustále zvyšuje. Tento príspevok popisuje technológiu kyslíkového obohacovania spaľovacieho vzduchu pri výrobe cementárenského slinku a prevádzkový pokus v spoločnosti CRH Slovensko (v minulosti Holcim Slovensko).

Oxygen is required for any combustion process. Although air is the most common source of oxygen, it is not the most efficient, since it also contains about 78% nitrogen. Nitrogen is relatively inert and does not contribute to the combustion reaction. The nitrogen contained in air actually inhibits fuel from reacting with oxygen and absorbs heat from the combustion reaction. Technology of oxygen enrichment has been successfully applied in the field of metallurgical industry, glass industry and heat engineering. By using this technology it is possible to reduce production costs for many processes because fuel costs are continuously on the rise. This article describes the technology of oxygen enrichment of burner air for cement clinker production and trial operation at CRH Slovakia (last time Holcim Slovakia).BÁZICKÉ ŽIAROBETÓNY PRE CEMENTÁRENSKÝ A VÁPENKÁRSKY PRIEMYSEL
BASIC CASTABLES FOR THE CEMENT & LIME INDUSTRY
Louen M., Wagner V., Klippel U. - Calderys Deutschland GmbH, Neuwied, GERMANY

TENKÉ KORUNDOVÉ VRSTVY DEPONOVANÉ NA ŠAMOTOVÉM SUBSTRÁTU A JEJICH CHARAKTERIZACE
THIN ALUMINA LAYERS DEPOSITED ON THE FIRECLAY SUBSTRATE AND ITS CHARACTERIZATION
Janíková B., Vlček J. - VŠB - Technická univerzita Ostrava, CZECH REPUBLIC

Tenké Al2O3 vrstvy byly nanášené na šamotový substrát metodou sol-gel, výchozí surovinou byl isopropoxid hlinitý. Prekurzor byl rozpouštěný v destilované vodě a stabilizovaný přídavkem kyseliny dusičné. Tenké vrstvy se aplikovaly na povrch šamotového substrátu technikou dip coatingu. Po vysušení naneseného filmu byly vzorky tepelně zpracované při 800 a 1240 °C. Fázové složení tenkých vrstev se hodnotilo rentgenovou difrakcí. Skenovací elektronová mikroskopie se použila k charakterizaci morfologie vrstev. Tloušťka vrstev se měřila na konfokálním mikroskopu. Schopnost ochranného účinku tenké vrstvy se posoudila korozivními testy. Výsledky testů potvrdily, že tenké Al2O3 vrstvy zlepšují korozní odolnost šamotového substrátu vůči tavenině oceli.

Thin Al2O3 ceramic layers were deposited on the fireclay substrate by sol gel method using aluminium isopropoxide. Precursor compound was dissolved in distilled water and stabilized by addition of nitric acid. Thin layers were applied on fireclay surface by using dip coating method. After drying of sol film the samples were thermal treated at temperature range from 800 up to 1240 °C. Phase compositions of thin layers were studied by x – ray diffraction method. Scanning electron microscopy was used for the thin layers morphology characterization. Thickness of the layers was measured by using of confocal microscopy. The protective effect of thin layers on fireclay substrate was evaluated by corrosion tests. Results of experiments confirmed that thin Al2O3 layer improves corrosion resistance of substrate against melt of steel.MODELOVANIE KORÓZNEHO PROFILU NA ROZHRANÍ TUHÁ FÁZA - TROSKA
MODELING OF CORROSION PROFILE ON BOUNDARY SOLID PHASE – SLAG MELT
Vadász P., Plešingerová B., Sučik G., Medveď D. A Grambálová E.
Technical University in Košice, Faculty of Metallurgy, Metallurgy Institute, SLOVAK REPUBLIC

Korózia žiaruvzdorných materiálov taveninami predstavuje vysokoteplotný proces rozpúšťania tuhej fázy v taveninách. Rozpúšťanie je fyzikálno-chemický proces, v priebehu ktorého dochádza k zmene chemického zloženia tuhej aj kvapalnej fázy. Zmenou chemického zloženia taveniny dochádza k zmene jej štruktúry a tým aj k zmene fyzikálnych vlastností v kontaktnej vrstve. Tieto zmeny vyvolávajú vertikálne a horizontálne hydrodynamické prúdenie taveniny v efektívnej difúznej vrstvičke, ktoré následne modeluje korózny profil tuhej fázy. V prezentovanom príspevku je obecne popísaný vplyv uhla zmáčania, viskozity, hustoty taveniny a povrchového napätia pri voľnej konvekcii na tvar korózneho profilu povrchu. Ako príklad je prezentovaný model korózneho profilu vytvorený na základe experimentálnych výsledkov z merania fyzikálnych vlastností tavenín sústavy FeO-SiO2-CaO-MgO, ktoré sa použili na vypracovanie korózneho profilu v sústave MgO(s) – [FeO-SiO2-CaO](l).

Corrosion of refractories represents the dissolution process of solid in the melts. Dissolution is physico-chemical process with changing of chemical composition of solids and liquids. The liquid layer which contacts surface of solid phase is enriched by dissolved substance. It results into changes in the structure of the melt and also changes of physical properties evocate vertical and horizontal hydro-dynamical flow of the melt in effective diffusion layer and this process consequently creates corrosion profile of solid phase. The presented paper generally describes the impact of density and surface tension melt under free-convection on the formation corrosion profile of solid surface. As an example the experimental results testing of the physical properties melts of the system FeO-SiO2-CaO-MgO are presented, which have been used for the development of corrosion profile in the system MgO(s) - [FeO-SiO2-CaO](l).APLIKÁCIA ŽIAROBETÓNOV Z PRODUKCIE RMS, a.s. KOŠICE V NARÁŽACEJ PECI
APPLICATION OF CASTABLES MANUFACTURED BY RMS, a.s. KOŠICE IN A PUSHER FURNACE
Hirjak R., Chudíková D., Parnahaj J. - RMS, a.s. Košice, Mingyár M., Bounziová J. - U. S. Steel Košice, SLOVAK REPUBLIC

S ohľadom na energetickú náročnosť výroby pálených žiaruvzdorných materiálov a zavádzanie nových technológií zhotovovania monolitických výmuroviek, rastie podiel výroby netvarových materiálov na úkor stavív. V roku 2010, v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. bola v narážacej peci č. 3 aplikovaná prvá monolitická nistej z nízkocementového žiarobetónu KOFOND LC 18. Táto pracovná výmurovka nisteje narážacej pece dosiahla rekordné množstvo pretlačených brám. Spoločnosť RMS, a.s. Košice má vo svojom výrobnom programe širokú škálu izolačných a hutných žiarobetónov na rôznej surovinovej báze s rôznym obsahom cementu (MCC, LCC, ULCC a NCC žiarobetóny). Prednáška pojednáva o praktických aplikáciách žiarobetónov vyrobených v spoločnosti RMS, a.s. Košice pre narážacie pece.

Considering the energy-intensive production of burnt refractory materials and the implementation of new monolithic lining manufacturing technologies, the share of unshaped materials production is growing at the expense of brick production. The first monolithic hearth of low-cement castable KOFOND LC 18 was applied in the pusher furnace #3 at U. S. Steel Košice, s.r.o. in 2010. This pushert furnace hearth working lining reached a record amount of pushed slabs. The production program of RMS, a.s. Košice includes a wide range of insulating and dense castables based on various raw materials with different cement contents (MCC, LCC, ULCC, and NCC castables). The paper deals with practical applications of castables manufactured by RMS, a.s. Košice for pusher furnaces.NOVÁ STEKUJÚCA SÚSTAVA PRE ŽIAROBETÓNY OBSAHUJÚCE MIKROSILIKU SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PRI ZMENÁCH SUROVINY
NOVEL DEFLOCCULATION SYSTEM FOR SILICA FUME CONTAINING CASTABLES WITH ENHANCED ROBUSTNESS TO RAW MATERIAL VARIATIONS
Wöhrmeyer C., Zetterström C., Pommay J., Frier E. - Kerneos, FRANCE

Fume silica containing castables are traditionally deflocculated by use of phosphate based products such as sodium tripolyphosphate. More recently the use of specifically developed molecules, polycarboxylate ether based products or so called superplasticizers, have found use in this application. The performance of these deflocculants can be very good in terms of water demand reduction and rheological behavior. However, the most common vulnerability of a specifically designed molecule is the sensitivity to variations in the castable system, for example variations in the quality of raw materials. In this paper, a newly developed active compound with increased robustness to raw material variations is presented and compared to commercially available products. An investigation into the mechanisms of deflocculation of the different water reducing products is presented. The impact on performance due to varying ion concentrations in the castables, linked to the use of raw materials with different purity, is presented with the aim to understand how an increased robustness is achieved.KERAMICKÝ ODSTŘEDIVÝ ODLUČOVAČ NEČISTOT Z PRODUKCE FIRMY SEEIF CERAMIC, A.S., JAKO NEZBYTNÁ SOUČÁST VTOKOVÉ SOUSTAVY PRO KVALITNÍ ODLITEK
CERAMIC WHIRL GATE PRODUCED IN SEEIF CERAMIC, A.S., AS A NECESSARY PART OF A GATING SYSTEM FOR THE BEST CASTING QUALITY
Jankes E., Keršner Š., Kotásek M. -, SEEIF CERAMIC, a.s., Rájec Jestřebí, CZECH REPUBLIC

Příspěvek popisuje funkci, možnosti využití a specifika výroby keramického odstředivého odlučovače nečistot tzv. „rotační odstruskováku“, který je vyráběn z litého šamotu v podmínkách firmy SEEIF Ceramic, a.s. V příspěvku je shrnut popis výroby těchto produktů na Z01 Rájec-Jestřebí. Článek dále uvádí technické mož-nosti produktu a představuje konkrétní použití v praxi u zákazníků.

The article describes function, possibilities of use and specifications of a ceramic whirl gate production, which is made from a castable fire clay in SEEIF Ceramic, a.s. The article summarizes the production of a whirl gate at Z01 Rájec-Jestřebí. Furthermore, there are introduced a technical specification of a whirl gate and real applications in our customers.MONOLITICKÁ VÝMUROVKA SPAĽOVACEJ KOMORY NA DREVNÚ ŠTIEPKU 500 KW KOTLA.
COMBUSTION CHAMBER MONOLITHIC LINING FOR 500 KW BOILER SPLIT FUELWOOD.
Korpa L., Novota A. - INTOCAST Slovakia a.s., Košice – Šaca, SLOVAK REPUBLIC

Používanie alternatívnych palív pri výrobe tepla prináša nové požiadavky v návrhu, konštrukcii a realizácii výmuroviek spaľovacích komôr kotlov rôznych výkonov. Tento príspevok pojednáva o realizácií výmurovky spaľovacej komory na drevnú štiepku 500 kW kotla, od návrhu, tepelnotechnických výpočtov, spracovanie projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu na základe špecifických požiadaviek zákazníka.

The usage of alternative fuels in thermal production brings new demands in proposal, construction and realisation of combustor chamber linings. This abstract deals with the realisation of the combustor chamber lining for wood chips (500 kW) starting from the proposal, technical calculation, followed by processing of project documentation, and finally the realisation based on the specific requests of the customer.TROSKOVÁ ČIARA OCELIARENSKÝCH LIACICH PANVÍ V U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O.
SLAG LINE OF STEEL LADLES IN U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O.
Bounziová J., Nagyová I., Červenka M. - U. S. Steel Košice, s.r.o., SLOVAK REPUBLIC

Rozmanitosť rozdielnych pochodov v technologických postupoch sekundárnej metalurgie poukazuje na skutočnosť, že individuálne namáhanie výmurovky zapríčinené procesom musí byť vzaté do úvahy pri návrhu koncepcie výmurovky. V troskovej čiare je žiaruvzdorný materiál dlhodobo vystavený účinku roztavených trosiek a preto hlavnou požiadavkou je vysoká odolnosť proti rozpúšťaniu v troskách. Túto požiadavku spĺňajú bázické MgO-C materiály. V podmienkach oceliarní spoločnosti U. S. Steel, Košice s r.o. sa používajú MgO-C stavivá od rôznych dodávateľov. Prednáška sa zameriava na laboratórne testovanie MgO-C stavív v keramickom laboratóriu Výskumu a vývoja USSE a overenie dosiahnutých laboratórnych výsledkov v reálnych podmienkach sekundárnej metalurgie výroby ocele.

The variety of different operations in technological processes of Secondary Metallurgy refers to the fact that individual stress of linings, caused by the process, must be taken into account when designing the lining concept. The refractory material in slag line is exposed for long time to the effect of molten slags and therefore the main requirement is a high resistance to dissolution in slags. Alkaline MgO-C materials meet this requirement. MgO-C bricks from different vendors are used in Steelshops of U. S. Steel Košice, s r.o. The lecture focuses on laboratory testing of MgO-C bricks in Ceramics Materials Laboratory of USSE Research and Development and on verification of the laboratory results obtained in real conditions of Secondary Metallurgy in steelmaking.VÝVOJ A APLIKACE DVOUVRSTVÉHO IZOLAČNÍHO MATERIÁLU PRO IZOLACI ODLITKŮ
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A DOUBLE LAYER INSULATING MATERIAL FOR INSULATION OF CAST BODIES
Keršner Š. - SEEIF CERAMIC, a.s., Rájec-Jestřebí, CZECH REPUBLIC

Příspěvek v první části představuje výsledky výzkumu a vývoje dvouvrstvého izolačního materiálu v podmínkách firmy SEEIF Ceramic, a.s. a v druhé části se věnuje konkrétnímu testování tohoto výrobku ve slévárnách. Tato speciální tvarovka se skládá ze dvou vrstev, které mají rozdílné vlastnosti: hutné pracovní vrstvy, která je při použití v kontaktu s kovem a druhé, izolační vrstvy, u které je kladen důraz zejména na tepelně izolační schopnosti. Obě vrstvy jsou pevně spojeny již při výrobě, celá tvarovka pracuje při teplotním namáhání jako jeden kus a po výpalu není třeba tvarovku nijak opracovávat.

The aim of the article is to present you results of research and development of special two layered insulating material, developed in SEEIF Ceramic, a.s. and its testing in foundries. The product consist of the two layers, with different behavior. First layer has high bulk density due to its contact with the molten metal. Second layer has low bulk density, because of insulation properties. Both of the layers are firmly connected during manufacture, so there is no need to calibrate or grind the product after firing. Both layers of product together work as one piece during thermal load.TVORBA PRIMÁRNYCH OKOVÍN PRI OHREVE NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ TYPU KOHAL
PRIMARY SCALES FORMATION DURING HEATING OF LOW CARBON STEEL, TYPE KOHAL
Varga A., Repášová M., Kizek J. - Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, Tatič M. - Lesná 1, Košice, SLOVAK REPUBLIC
Lazić L. - Faculty of Metallurgy, University of Zagreb, CROATIA

Ohrev ocele je ešte stále veľmi dôležitý energetický proces pri zabezpečenie prednostne valcovania za tepla alebo kovania. Oceľové bramy sú ohrievané na teplotu 1220 - 1280°C v ohrievacích peciach vykurovaných zemným plynom alebo vedľajšími produktami vznikajúcimi pri spaľovaní pevných palív / vysokopecný a koksárenský plyn / . V priebehu tohto procesu dochádza ku 1 – 2% strate kovu oxidáciou, dôsledkom čoho je tvorba okovín na povrchu ocele a pecnej pôde. Okoviny ohrozujú kvalitu ocele, pretože majú prilnavosť ku povrchu a obtiažne sa odstraňujú.Ak okoviny sú prítomné vo valcovanom materiále, majú za následok vady alebo metalurgické anomálie, ktoré si vyžadujú opätovné zpracovanie materiálu. Tvorba okovín spôsobuje taktiež problémy v ohrievacich peciach, pretože sa hromadia na pecnej pôde.Musia byť odstránené často z pece, pretože bránia prúdeniu spalín a prestupu tepla. Okrem toho prítomnosťou okovín môžu byť negatívne postihnuté pecné komponenty a ich životnosť. V konečnom dôsledku odstránenie okovín má za následok prerušenie výroby a zvýšenie prestojov.

Steel reheating is an important, yet energy – intensive process, that mills and finishers use prior to rolling or forging. The steels slabs are heated to approximately 1220 - 1280°C in reheat furnaces that often use natural gas or by-product fuels / blast furnace and coke oven gas /. During this process, 1 – 2% of steel is typically lost due to oxidation, resulting in scale accumulation on the steel surface and furnace floor. Scales compromise the steel quality because it adheres to the surface and is difficult to remove. If scale is present in the rolled product it can result in defects or metallurgical abnormalities that call for reprocessing. Scale formation also possesses problems for the reheating furnaces when accumulated on the furnace floor. It must be collected and removed frequently because it impedes gas flow and heat transfer. In addition, the lifetime of furnace components can be negatively affected by the scale presence. Finally, removing the scale interrupts production and results in costly downtime [1].